Asystentka Stomatologiczna – zawód medyczny

Asystentka Stomatologiczna – zawód medyczny
5 (100%) 2 votes

KSZTAŁCENIE W ZAWODZIE – ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

W wielu Gabinetach Dentystycznych, oprócz Lekarza Dentysty, odpowiedzialną i ważną role pełni Asystentka. A co trzeba umieć, nauczyć się, aby realizować się w tym zawodzie? W gruncie rzeczy nie jest tego mało:

ORGANIZACJA PRACY W GABINECIE DENTYSTYCZNYM

1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
1) organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
2) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
ochrony środowiska;
3) dostrzegać zagrożenia i zapobiegać wypadkom przy pracy;
4) przygotowywać gabinet i organizować stanowisko pracy lekarza dentysty;
5) zgłaszać wnioski dotyczące poprawy warunków pracy;
6) rozróżniać i stosować środki odkażające stosowane w stomatologii;
7) wyjaławiać narzędzia i materiały opatrunkowe;
8) przestrzegać zasad aseptyki i antyseptyki;
9) przechowywać i ewidencjonować produkty lecznicze oraz wyroby medyczne, a także
przestrzegać terminów ich ważności;
10) aktualizować wiedzę o produktach leczniczych i materiałach stomatologicznych stosowanych
w stomatologii;
11) sporządzać zamówienia produktów leczniczych i materiałów stomatologicznych stosowanych
w gabinecie dentystycznym;
12) określać zasady i techniki podawania leków;
13) opisywać standard wyposażenia gabinetu dentystycznego;
14) określać zastosowanie i objaśniać zasady działania urządzeń i sprzętu w gabinecie
dentystycznym;
15) stosować zasady konserwacji narzędzi, urządzeń i sprzętu stomatologicznego;
16) rozróżniać materiały do wypełnień czasowych i wypełnień stałych oraz objaśniać zasady ich
przygotowywania;
17) rozróżniać materiały stosowane w protetyce i ortodoncji oraz objaśniać zasady ich
przygotowywania;
18) porządkować własne stanowisko pracy oraz stanowisko pracy lekarza dentysty w trakcie i po
zabiegu, a także po zakończonej pracy.

2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
1) organizacja stanowisk pracy w gabinetach dentystycznych różnych specjalności;
2) organizacja stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3) prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) podstawowe zagrożenia wypadkowe w miejscu pracy i metody zapobiegania wypadkom;
5) wybrane zagadnienia z mikrobiologii;
6) wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje;
7) odkażanie i wyjaławianie w gabinecie dentystycznym;
8) podstawy farmakoterapii stomatologicznej;
9) materiałoznawstwo stomatologiczne;
10) instrumentarium stomatologiczne;
11) podstawowe i specjalistyczne wyposażenie gabinetu dentystycznego.

ASYSTOWANIE PRZY ZABIEGACH STOMATOLOGICZNYCH

1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
1). opisywać stany patologiczne narządu żucia w zakresie niezbędnym w pracy asystentki
stomatologicznej;
2) wyjaśniać przyczyny powstawania próchnicy zębów, chorób przyzębia i błony śluzowej jamy
ustnej;
3) posługiwać się terminologią z dziedziny stomatologii oraz obowiązującym nazewnictwem
produktów leczniczych i materiałów stomatologicznych;
4) przygotowywać stanowisko pracy lekarza dentysty;
5) przygotowywać materiały do wypełnień czasowych i wypełnień stałych;
6) przygotowywać materiały stosowane w protetyce i ortodoncji;
7) odlewać modele;
8) podawać leki doustne zlecone przez lekarza dentystę;
9) przygotowywać produkty lecznicze, materiały stomatologiczne, narzędzia i urządzenia do
zabiegów stomatologicznych;
10) przygotowywać pacjenta do zabiegu stomatologicznego;
11) ustalać pozycję pacjenta na fotelu, stosownie do planowanego zabiegu stomatologicznego;
12) montować ślinociąg;
13) asystować lekarzowi dentyście w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych;
14) objaśniać zasady pracy metodą na cztery ręce;
15) wykonywać pracę zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
16) organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii.

2. Treści kształcenia (działy programowe):
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
1) anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia;
2) profilaktyka próchnicy zębów;
3) materiały do wypełnień stałych i wypełnień czasowych;
4) zasady i techniki podawania leków;
5) zasady i metody asystowania przy zabiegach stomatologicznych;
6) metody pielęgnacji jamy ustnej;
7) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
dotyczące pracy w gabinecie dentystycznym;
8) organizacja stanowiska pracy lekarza dentysty.

PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ

1. Cele kształcenia Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
1) korzystać z wiedzy z zakresu psychologii, socjologii i pedagogiki w rozwiązywaniu problemów
zawodowych;
2) analizować zachowania pacjenta i motywy jego postępowania;
3) wykazywać postawę otwartości, wrażliwości i zrozumienia w komunikowaniu się z
pacjentem;
4) użytkować komputer w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
5) prowadzić dokumentację i sprawozdawczość w zakresie należącym do asystentki
stomatologicznej;
6) określać zadania asystentki stomatologicznej w gabinecie dentystycznym;
7) organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
8) wprowadzać usprawnienia organizacyjne w celu podniesienia efektywności pracy;
9) tworzyć warunki sprzyjające doskonaleniu jakości świadczonych usług;
10) współpracować z zespołem stomatologicznym;
11) uczestniczyć w różnych formach doskonalenia zawodowego;
12) wykonywać pracę zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
13) propagować stosowanie zasad higieny jamy ustnej w życiu codziennym;
14) udzielać pierwszej pomocy;
15) przestrzegać praw pacjenta;
16) przestrzegać tajemnicy zawodowej;
17) rozpoznawać i zapobiegać korupcji w środowisku pracy.

2. Treści kształcenia (działy programowe) Treści kształcenia są ujęte w następujących działach
programowych:
1) elementy psychologii, socjologii i pedagogiki;
2) psychologiczne uwarunkowania kontaktu z pacjentem;
3) dokumentacja i sprawozdawczość;
4) organizacja pracy w poradni podstawowej opieki stomatologicznej i specjalistycznej opieki
stomatologicznej;
5) organizacja stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
6) bezpieczeństwo i higiena pracy;
7) ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska;
8) promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;
9) stany utraty przytomności;
10) pierwsza pomoc;
11) etyka.

PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI W OCHRONIE ZDROWIA

1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
1) określać źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych;
2) wyjaśniać istotę i zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce;
3) wyjaśniać specyfikę rynku usług medycznych;
4) wskazywać podmioty uprawnione do realizacji świadczeń zdrowotnych;
5) opisywać zasady reglamentowania dostępu do niektórych usług i dóbr;
6) uzasadniać znaczenie profesjonalizmu i zaufania do personelu medycznego udzielającego
świadczeń zdrowotnych;
7) rozróżniać rodzaje kontraktów na usługi medyczne;
8) określać zasady zawierania kontraktów na świadczenie usług medycznych;
9) wskazywać podstawy prawne funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i płatnika;
10) stosować przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej.

2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
1) funkcjonowanie mechanizmu rynkowego we współczesnej gospodarce;
2) rola państwa w gospodarce rynkowej;
3) teoria wyboru konsumenta;
4) elementy teorii przedsiębiorstwa;
5) instytucje wpływające na politykę zdrowotną państwa;
6) źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych;
7) system ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce;
8) specyficzne cechy rynku usług medycznych;
9) popyt i podaż na rynku usług medycznych;
10) zasady reglamentacji dostępu do niektórych usług medycznych;
11) mechanizmy konkurencji między podmiotami świadczącymi usługi medyczne;
12) jakość w ochronie zdrowia;
13) rodzaje kontraktów na usługi medyczne;
14) wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy i prawa gospodarczego

 

Po przeczytaniu w/w jak widzicie, aby zostać Asystentką Stomatologa, wcale nie mniej od niego trzeba umieć i rozumieć

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *