Asystentka Stomatologiczna

Avatar photo Stomatolog

Aktualizowano 21 listopada 2022

KSZTAŁCENIE W ZAWODZIE – ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

W wielu Gabinetach Dentystycznych, oprócz Lekarza Dentysty, odpowiedzialną i ważną role pełni Asystentka. A co trzeba umieć, nauczyć się, aby realizować się w tym zawodzie? W gruncie rzeczy nie jest tego mało:

ORGANIZACJA PRACY W GABINECIE DENTYSTYCZNYM

 1. Cele kształcenia
  Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
  1) organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
  2) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
  ochrony środowiska;
  3) dostrzegać zagrożenia i zapobiegać wypadkom przy pracy;
  4) przygotowywać gabinet i organizować stanowisko pracy lekarza dentysty;
  5) zgłaszać wnioski dotyczące poprawy warunków pracy;
  6) rozróżniać i stosować środki odkażające stosowane w stomatologii;
  7) wyjaławiać narzędzia i materiały opatrunkowe;
  8) przestrzegać zasad aseptyki i antyseptyki;
  9) przechowywać i ewidencjonować produkty lecznicze oraz wyroby medyczne, a także
  przestrzegać terminów ich ważności;
  10) aktualizować wiedzę o produktach leczniczych i materiałach stomatologicznych stosowanych
  w stomatologii;
  11) sporządzać zamówienia produktów leczniczych i materiałów stomatologicznych stosowanych
  w gabinecie dentystycznym;
  12) określać zasady i techniki podawania leków;
  13) opisywać standard wyposażenia gabinetu dentystycznego;
  14) określać zastosowanie i objaśniać zasady działania urządzeń i sprzętu w gabinecie
  dentystycznym;
  15) stosować zasady konserwacji narzędzi, urządzeń i sprzętu stomatologicznego;
  16) rozróżniać materiały do wypełnień czasowych i wypełnień stałych oraz objaśniać zasady ich
  przygotowywania;
  17) rozróżniać materiały stosowane w protetyce i ortodoncji oraz objaśniać zasady ich
  przygotowywania;
  18) porządkować własne stanowisko pracy oraz stanowisko pracy lekarza dentysty w trakcie i po
  zabiegu, a także po zakończonej pracy.
 2. Treści kształcenia (działy programowe)
  Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
  1) organizacja stanowisk pracy w gabinetach dentystycznych różnych specjalności;
  2) organizacja stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
  3) prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4) podstawowe zagrożenia wypadkowe w miejscu pracy i metody zapobiegania wypadkom;
  5) wybrane zagadnienia z mikrobiologii;
  6) wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje;
  7) odkażanie i wyjaławianie w gabinecie dentystycznym;
  8) podstawy farmakoterapii stomatologicznej;
  9) materiałoznawstwo stomatologiczne;
  10) instrumentarium stomatologiczne;
  11) podstawowe i specjalistyczne wyposażenie gabinetu dentystycznego.

ASYSTOWANIE PRZY ZABIEGACH STOMATOLOGICZNYCH

 1. Cele kształcenia
  Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
  1). opisywać stany patologiczne narządu żucia w zakresie niezbędnym w pracy asystentki
  stomatologicznej;
  2) wyjaśniać przyczyny powstawania próchnicy zębów, chorób przyzębia i błony śluzowej jamy
  ustnej;
  3) posługiwać się terminologią z dziedziny stomatologii oraz obowiązującym nazewnictwem
  produktów leczniczych i materiałów stomatologicznych;
  4) przygotowywać stanowisko pracy lekarza dentysty;
  5) przygotowywać materiały do wypełnień czasowych i wypełnień stałych;
  6) przygotowywać materiały stosowane w protetyce i ortodoncji;
  7) odlewać modele;
  8) podawać leki doustne zlecone przez lekarza dentystę;
  9) przygotowywać produkty lecznicze, materiały stomatologiczne, narzędzia i urządzenia do
  zabiegów stomatologicznych;
  10) przygotowywać pacjenta do zabiegu stomatologicznego;
  11) ustalać pozycję pacjenta na fotelu, stosownie do planowanego zabiegu stomatologicznego;
  12) montować ślinociąg;
  13) asystować lekarzowi dentyście w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych;
  14) objaśniać zasady pracy metodą na cztery ręce;
  15) wykonywać pracę zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
  przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
  16) organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii.
 2. Treści kształcenia (działy programowe):
  Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
  1) anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia;
  2) profilaktyka próchnicy zębów;
  3) materiały do wypełnień stałych i wypełnień czasowych;
  4) zasady i techniki podawania leków;
  5) zasady i metody asystowania przy zabiegach stomatologicznych;
  6) metody pielęgnacji jamy ustnej;
  7) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
  dotyczące pracy w gabinecie dentystycznym;
  8) organizacja stanowiska pracy lekarza dentysty.

PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ

 1. Cele kształcenia Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
  1) korzystać z wiedzy z zakresu psychologii, socjologii i pedagogiki w rozwiązywaniu problemów
  zawodowych;
  2) analizować zachowania pacjenta i motywy jego postępowania;
  3) wykazywać postawę otwartości, wrażliwości i zrozumienia w komunikowaniu się z
  pacjentem;
  4) użytkować komputer w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
  5) prowadzić dokumentację i sprawozdawczość w zakresie należącym do asystentki
  stomatologicznej;
  6) określać zadania asystentki stomatologicznej w gabinecie dentystycznym;
  7) organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
  8) wprowadzać usprawnienia organizacyjne w celu podniesienia efektywności pracy;
  9) tworzyć warunki sprzyjające doskonaleniu jakości świadczonych usług;
  10) współpracować z zespołem stomatologicznym;
  11) uczestniczyć w różnych formach doskonalenia zawodowego;
  12) wykonywać pracę zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
  przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
  13) propagować stosowanie zasad higieny jamy ustnej w życiu codziennym;
  14) udzielać pierwszej pomocy;
  15) przestrzegać praw pacjenta;
  16) przestrzegać tajemnicy zawodowej;
  17) rozpoznawać i zapobiegać korupcji w środowisku pracy.
 2. Treści kształcenia (działy programowe) Treści kształcenia są ujęte w następujących działach
  programowych:
  1) elementy psychologii, socjologii i pedagogiki;
  2) psychologiczne uwarunkowania kontaktu z pacjentem;
  3) dokumentacja i sprawozdawczość;
  4) organizacja pracy w poradni podstawowej opieki stomatologicznej i specjalistycznej opieki
  stomatologicznej;
  5) organizacja stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
  6) bezpieczeństwo i higiena pracy;
  7) ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska;
  8) promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;
  9) stany utraty przytomności;
  10) pierwsza pomoc;
  11) etyka.

PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI W OCHRONIE ZDROWIA

 1. Cele kształcenia
  Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
  1) określać źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych;
  2) wyjaśniać istotę i zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce;
  3) wyjaśniać specyfikę rynku usług medycznych;
  4) wskazywać podmioty uprawnione do realizacji świadczeń zdrowotnych;
  5) opisywać zasady reglamentowania dostępu do niektórych usług i dóbr;
  6) uzasadniać znaczenie profesjonalizmu i zaufania do personelu medycznego udzielającego
  świadczeń zdrowotnych;
  7) rozróżniać rodzaje kontraktów na usługi medyczne;
  8) określać zasady zawierania kontraktów na świadczenie usług medycznych;
  9) wskazywać podstawy prawne funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i płatnika;
  10) stosować przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej.
 2. Treści kształcenia (działy programowe)
  Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
  1) funkcjonowanie mechanizmu rynkowego we współczesnej gospodarce;
  2) rola państwa w gospodarce rynkowej;
  3) teoria wyboru konsumenta;
  4) elementy teorii przedsiębiorstwa;
  5) instytucje wpływające na politykę zdrowotną państwa;
  6) źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych;
  7) system ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce;
  8) specyficzne cechy rynku usług medycznych;
  9) popyt i podaż na rynku usług medycznych;
  10) zasady reglamentacji dostępu do niektórych usług medycznych;
  11) mechanizmy konkurencji między podmiotami świadczącymi usługi medyczne;
  12) jakość w ochronie zdrowia;
  13) rodzaje kontraktów na usługi medyczne;
  14) wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy i prawa gospodarczego

 

Po przeczytaniu w/w jak widzicie, aby zostać Asystentką Stomatologa, wcale nie mniej od niego trzeba umieć i rozumieć

 

0 0 votes
Ocena Artykułu
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Następny post

Z roku na rok więcej błędów medycznych. Odpowiedzialność karna lekarzy dentystów

+ - Aktualizowano 21 listopada 2022 W ubiegłym roku prokuratury w całym kraju prowadziły 5678 postępowań dotyczących błędów medycznych. To o blisko 15 proc. więcej postępowań niż w 2016 roku, kiedy prokuratorzy prowadzili 4963 takie sprawy. Spośród tych wszystkich postępowań aż 60 proc. stanowiły sprawy ze skutkiem w postaci śmierci […]
Dobry stomatolog gabinet dentystyczny Stomatologia estetyczna ortodoncja implanty zębów protetyka endodoncja wykonywanie usług
0
Chętnie poznamy Twoje przemyślenia, napisz o komentarz.x