Regulamin witryn najlepszydentysta.pl


Aktualizowano 23 grudnia 2022

I. ZASADY OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników witryny najlepszydentysta.pl

Użytkownik – zarejestrowana lub niezarejestrowana osoba na najlepszydentysta.pl, która może opiniować podmioty medyczne, przesyłać artykuły, brać udział w dyskusjach itp.

Podmiot Medyczny, Placówka Medyczna – Lekarz, Stomatolog, Dentysta; zaliczany do zawodów zaufania publicznego. posiadający swój samorząd (w Polsce Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, czyli samorządzie zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów), funkcjonariusz publiczny, także podmiot korzystający ze środków publicznych takich jak Narodowy Fundusz Zdrowia,

II. UCZESTNICTWO W SERWISIE

1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy,

2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne,

3. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone będą na rzecz podmiotów fizycznych lub prawnych w ramach wcześniejszych porozumień.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Użytkowników (odnosi się do terenu Polski i krajów Unii Europejskiej) na pozostałych kontynentach w zapisach taka sama jak na stronie https://www.usa.gov/policies.

Obowiązują w tym przypadku przepisy, zgodne z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanymi „RODO”(GDPR),

Administratorem danych osobowych na witrynie najlepszydentysta.pl jest  Rose Tremblay adres: [email protected]

 

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

1. Niedopuszczalne są działania, które mogą utrudniać lub destabilizować działanie portalu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, blokowane jest jego Konto,

2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych,

3. Przy tworzeniu wpisów dbamy o kulturę języka polskiego. Wpisy szczególnie rażące niedbalstwem lub lekceważeniem norm wszelakich będą usuwane bez ostrzeżenia,

V. ZASADY DODAWANIA OPINII, ARTYKUŁÓW i PODMIOTÓW MEDYCZNYCH do OCENY

1. Autor  opinii lub tekstu oświadcza, że zamieszczone przez niego opinia lub tekst jest jego prywatną,

2. Użytkownicy mogą przesyłać materiały, co do których mają prawa autorskie,

3. Użytkownicy poprzez przesłanie materiałów wyrażają zgodę na publikowanie tych treści przez Portal,

4. Portalu zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, redagowania nadesłanych tekstów oraz obróbki zdjęć i filmów,

5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie zdjęć oraz publikacji o tematyce sprzecznej z prawem, pornograficznych, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc,

6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników przekazów reklamowych, bez wcześniejszych uzgodnień  z najlepszydentysta.pl,

7. Materiały wysłane przez użytkownika trafiają do moderatora, który zatwierdza je bądź odrzuca,

8. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 5, 6,

9. Portal zastrzega sobie prawo do wyłączenia danego materiału z treści portalu i innych mediów bez podawania przyczyn,

10. Możliwość dodawania samodzielnie podmiotów medycznych przez najlepszydentysta.pl/dodaj-gabinet/ na stronie głównej,

11. Każdy Użytkownik może komentować treści opublikowane w Serwisie poprzez formularze komentarzy i opinii. Wypowiedzi w komentarzach powinny być formułowane w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentarze  publikowane są po zatwierdzeniu ich przez moderatora,

Komentarz/Opinia zostanie usunięty jeśli zawiera:

a) wulgaryzmy;

b) treści mogące obrażać inne osoby;

c) sformułowania mogące obrażać jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową;

d) sformułowania, które są nakierowane na eskalowanie konfliktów pomiędzy komentującymi;

e) pozbawiony jest jakiejkolwiek logicznej treści;

f) nie ma związku z tematem komentowanej publikacji;

g) ma charakter reklamowy – promuje firmę bądź serwis internetowy;

h) ma charakter spamu (wlicza się w to wysyłanie kilkakrotnie wiadomości o tej samej treści, pisanie kilku wypowiedzi pod sobą, wklejanie linków itp.);

Serwis najlepszydentysta.pl, zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy/opinii bez podawania przyczyny.

VI. Postępowanie reklamacyjne:

1.Funkcje dodatkowe odpłatne podlegają reklamacją dotyczącym niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi,

2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: [email protected].

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail powiązany z kontem użytkownika, adres URL, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie użytkownika związane ze składaną reklamacją,

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia,  Portal przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie,

5. Portal, rozpoznaje reklamację w terminie 10 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji,

VII. BLOKADA KONTA

Portal najlepszydentysta.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta zarejestrowanego Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla portalu bądź innych Użytkowników,

VIII. OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Portal najlepszydentysta.pl, zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług,

2. Portal najlepszydentysta.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej lub hakerów i spamerów,

3.  Portal najlepszydentysta.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników,

4.  Portal najlepszydentysta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.

5. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechanie zmierzające do jego obejścia,

IX. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Warunkiem dalszego korzystania z portalu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami,

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.