Regulamin


WSTĘP Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Portalu  znajdującego się pod adresem internetowym www.najlepszydentysta.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik  zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. I. DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: • Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów portalu na rzecz użytkowników, którym jest najlepszydentysta.pl • Regulamin – przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora portalu najlepszydentysta.pl • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. • Portal najlepszydentysta.pl , figurujący pod adresem internetowym https://najlepszydentysta.pl, będący specjalistyczną platformą internetową dla właścicieli i klientów firm medycznych i pochodnych , umożliwiający Użytkownikom m. in. wymianę doświadczeń na forum, publikację ogłoszeń, korzystanie z bazy i porad, ciekawostek, artykułów z tejże branży . II. ZASADY OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu najlepszydentysta.pl Korzystanie przez Użytkowników z portalu i oferowanych usług podstawowych jest bezpłatne. III. UCZESTNICTWO W SERWISIE 1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy. 2. Utworzenie i korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne. 3. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w zakładce Oferta 4. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta podmiotu następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce Dodaj i po jego zatwierdzeniu przez Administratora. IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora potrzebnych do poprawnego funkcjonowania wyłącznie tego Serwisu. 2. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania. V. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU 1. Niedopuszczalne są działania, które mogą utrudniać lub destabilizować działanie portalu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób. 3. Przy tworzeniu wpisów dbamy o kulturę języka polskiego. Wpisy szczególnie rażące niedbalstwem lub lekceważeniem norm językowych będą usuwane bez ostrzeżenia.   VI. ZASADY DODAWANIA ARTYKUŁÓW 1. Autor tekstu oświadcza, że zamieszczony przez niego tekst jest jego prywatną opinią, do której ma prawo zgodnie z art. 54 Konstytucji RP. 2. Użytkownicy mogą przesyłać materiały, co do których mają prawa autorskie wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z dnia 4 lutego 1994 r.) 3. Użytkownicy poprzez przesłanie materiałów wyrażają zgodę na publikowanie tych treści przez Portal. 4. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, redagowania nadesłanych tekstów oraz obróbki zdjęć i filmów. 5.Administrator Portalu nie ma obowiązku publikacji nadesłanych tekstów, zdjęć i filmów, zwłaszcza tych, których autorzy nie zweryfikowali swojego adresu e-mail i/lub nie podali swojego imienia i nazwiska do wiadomości redakcji. Administrator Portalu nie ma obowiązku publikacji artykułów anonimowych. 6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie zdjęć oraz komentarzy o tematyce sprzecznej z prawem, pornograficznych, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników przekazów reklamowych. 8. Materiały wysłane przez użytkownika trafiają do moderatora, który zatwierdza je bądź odrzuca. 9. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 5, 9 i 10. 10. Administrator Portaluzastrzega sobie prawo do wyłączenia danego serwisu lub materiału z treści portalu i innych mediów bez podawania przyczyn. 11. Reklamacje i zdjęcia przyjmowane są na adres mailowy przez formularz w zakładce KONTAKT na Stronie głównej VII. Postępowanie reklamacyjne: 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres:Formularza Kontaktowego na stronie głównej. 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail powiązany z kontem użytkownika, adres URL, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie użytkownika związane ze składaną reklamacją. 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator Portalu przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 5. Administrator Portalu, rozpoznaje reklamację w terminie 10 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail powiązany z kontem użytkownika. VIII. ZASADY DODAWANIA KOMENTARZY Każdy użytkownik może komentować treści opublikowane w Serwisie poprzez formularz komentarza. Wypowiedzi w komentarzach powinny być formułowane w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentarze anonimowe publikowane są po zatwierdzeniu ich przez Moderatora. Komentarz zostanie usunięty jeśli zawiera: a) wulgaryzmy; b) treści mogące obrażać inne osoby; c) sformułowania mogące obrażać jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową; d) sformułowania, które są nakierowane na eskalowanie konfliktów pomiędzy komentującymi; e) pozbawiony jest jakiejkolwiek logicznej treści; f) nie ma związku z tematem komentowanego newsa g) ma charakter reklamowy – promuje firmę bądź serwis internetowy. h) ma charakter spamu (wlicza się w to wysyłanie kilkakrotnie wiadomości o tej samej treści, pisanie kilku wypowiedzi pod sobą, wklejanie linków) Serwis najlepszydentysta.pl, zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny. W przypadku naruszenia zasad w opublikowanym komentarzu, a w szczególności naruszenia dóbr osobistych osób, prosimy o kontakt na adres e-mail Serwisu, aby można podjąć natychmiast odpowiednie kroki.IX. BLOKADA KONTA 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla portalu bądź innych Użytkowników. 2. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. 3. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe. 4. Administrator może zablokować konto użytkownika w sytuacji: • naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, • podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora, • umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.X. OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników. 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Administrator zastrzega sobie prawo do moderowania dyskusji, redagowania i skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. 5. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.XI. PRZEPISY KOŃCOWE 1. Warunkiem dalszego korzystania z portalu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu

 aktualizacja treści: 05.02.2015

 

Regulamin
5 (100%) 1 głosy