Świadczenia gwarantowane w zakresie leczenia stomatologicznego za darmo w ramach NFZ

Oceń Dentyste

Świadczenia gwarantowane w zakresie leczenia stomatologicznego za darmo w ramach NFZ  stan 2018 rok  

   

Stomatologia zajmuje się leczeniem chorób zębów, przyzębia i jamy ustnej. Możesz wybrać dowolną placówkę lub dentystę, którzy posiadają podpisaną umowę z NFZ na udzielanie świadczeń stomatologicznych.

W ramach leczenia stomatologicznego refundowane są m.in. świadczenia:

 • – ogólnostomatologiczne,
 • – chirurgii stomatologicznej (operacyjne leczenie jamy ustnej, np. usuwanie zębów),
 • – periodontologii (leczenie chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej),
 • – protetyki (uzupełnianie uzębienia za pomocą protez, koron, mostów),
 • – pomocy doraźnej.

W ramach świadczeń gwarantowanych lekarz dentysta zapewni ci bezpłatne badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.

Jeśli zgłosisz się do dentysty z bólem, powinieneś otrzymać pomoc tego samego dnia.

dobry stomatolog

Świadczenia gwarantowane w zakresie leczenia stomatologicznego

Pacjentom przysługuje:

 1. badanie stomatologiczne z instrukcją, jak dbać o jamę ustną (raz w roku);
 2. kontrolne badania lekarskie (3 razy w roku);
 3. zdjęcia rentgenowskie wewnątrz ust;
 4. zdjęcie pantomograficzne z opisem;
 5. leczenie próchnicy;
 6. znieczulenie do zabiegów;
 7. usunięcie zębów;
 8. leczenie chirurgiczne (operacyjne usunięcie zatrzymanego, zaopatrzenie rany, zatamowanie masywnego krwotoku, założenie opatrunku chirurgicznego, wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, włókniaka, wyłuszczenie torbieli zębopochodnej, wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki),
 9. leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
 10. usunięcie złogów nazębnych z ½ łuku zębowego;
 11. kieretaż zwykły (zamknięty);
 12. leczenie kanałowe (endodontyczne):
  • zębów przednich u dorosłych,
  • wszystkich zębów u dzieci oraz kobiet w ciąży i połogu.
 13. leczenie protetyczne przy pomocy:
  • ruchomej protezy częściowej, jeśli w szczęce brakuje 5 – 8 zębów lub jeżeli w szczęce brakuje powyżej 8 zębów (raz na 5 lat);
  • całkowitej protezy, jeśli w szczęce lub żuchwie brakuje wszystkich zębów (raz na 5 lat).
  • Uwaga: osobom, które mają za sobą operacyjne leczenie nowotworów w obrębie twarzoczaszki, protezy przysługują bez ograniczeń czasowych.
 14. bezpłatna naprawa protezy – raz na 2 lata.

Dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia przysługują m.in.:

 1. zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych (raz do ukończenia 8 roku życia);
 2. lakierowanie wszystkich zębów stałych;
 3. impregnacja zębiny zębów mlecznych;
 4. leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych;
 5. kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;
 6. leczenie chorób przyzębia;
 7. leczenie ortodontyczne do ukończenia 12 roku życia;
 8. wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne w zakresie zębów siecznych i kłów w szczęce i żuchwie

dobry stomatolog

DZIENNIK USTAW  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

 

 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. poz. 1462), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicz- nego (Dz. U. poz. 1262).

 

 1. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. poz. 1262), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2–5 i 7, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.”.

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł 

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. (poz. 193)

dobry stomatolog

ROZPORZĄDZENIE dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego 

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

 • 1. Rozporządzenie określa:
 • wykazy oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, zwanych dalej

„świadczeniami gwarantowanymi”;

 • poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

 

 • 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

 

 • lekarz specjalista – lekarza dentystę, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;

 

 • lekarz ze specjalizacją I stopnia – lekarza dentystę, który posiada specjalizację I stopnia w określonej dziedzinie medycyny;

 

 • lekarz w trakcie specjalizacji – lekarza dentystę, który:
  1. rozpoczął specjalizację w określonej dziedzinie medycyny i udziela świadczeń zdrowotnych w ramach szkolenia specjalizacyjnego, w podmiocie leczniczym uprawnionym do prowadzenia tego kształcenia zgodnie z odrębnymi przepisami, pod nadzorem odpowiedniego lekarza specjalisty oraz uzyskał potwierdzenie, przez kierownika spe- cjalizacji, wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej,
  2. ukończył co najmniej 2. rok specjalizacji w przypadku specjalizacji w dziedzinie ortodoncji;

 

 • pozostały personel – personel, który stanowią:
  1. osoba pracująca na stanowisku pomocy dentystycznej posiadająca średnie wykształcenie oraz przeszkolenie za- wodowe lub
  2. osoba, która ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała:
   • tytuł zawodowy asystentki stomatologicznej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna lub
   • tytuł zawodowy higienistki stomatologicznej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienistka stomatologiczna, lub
  3. osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku higiena dentystyczna lub ukończyła studia wyższe na innym kierunku studiów o specjalności higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskała tytuł licencjata, lub
  4. osoba, która rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu higieny dentystycznej, obejmujące co najmniej 1688 godzin kształcenia z zakresu higieny dentystycznej, i uzyskała co najmniej tytuł licencjata,

e)3) pielęgniarka.

1)    Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60.

3) Dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świad- czeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. poz. 1262), które weszło w życie z dniem 15 września 2015 r.

 • 3. 1. Wykazy świadczeń gwarantowanych oraz warunki ich realizacji, z uwzględnieniem ust. 2, określają w przypadku:
 • świadczeń ogólnostomatologicznych – załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 • świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia – załącznik nr 2 do roz- porządzenia;
 • świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym – załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 • świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS – załącznik nr 4 do rozporządzenia;
 • świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii – załącznik nr 5 do rozporządzenia;
 • świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży – załącznik nr 6 do rozporządzenia;
 • świadczeń protetyki stomatologicznej – załącznik nr 7 do rozporządzenia;
 • świadczeń protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki – załącznik nr 8 do rozporządzenia;
 • świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej – załącznik nr 9 do rozporządzenia;
 • profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia roku życia – załącznik nr 10 do rozporządzenia.

 

 1. Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

 

 • 4. 1. Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym do ukończenia 16. roku życia oraz dzieciom i młodzieży niepełno- sprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym od ukończenia 16. do ukończenia 18. roku życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień, znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń gwarantowanych, z wyłączeniem procedury wizyty niepowiązanej z innymi świadczeniami gwa- rantowanymi (pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6. roku życia).

 

 1. Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły 18. rok życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują znieczulenie ogólne i kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.

 

 • 5. W odniesieniu do kobiet w ciąży dokumentem potwierdzającym uprawnienia do dodatkowych świadczeń stomato- logicznych finansowanych ze środków publicznych jest karta przebiegu ciąży.

 

 • 6. Świadczeniobiorcy zgłaszającemu się z bólem świadczenia gwarantowane są udzielane w dniu zgłoszenia.

 

 • 7. Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.

 

 • 8. Świadczenia gwarantowane są udzielane w pomieszczeniach świadczeniodawcy.

 

 • 9. 1. W zakresie koniecznym do udzielania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczenio- biorcy nieodpłatnie:
 • badania diagnostyczne;
 • leki i wyroby
 1. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:
 • chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
 • chorób nowotworowych,
 • chorób oczu,
 • chorób przemiany materii,
 • chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
 • chorób skóry i tkanki podskórnej,
 • chorób układu krążenia,
 • chorób układu moczowo-płciowego,
 • chorób układu nerwowego,
 • chorób układu oddechowego,
 • chorób układu ruchu,
 • chorób układu trawiennego,
 • chorób układu wydzielania wewnętrznego,
 • chorób zakaźnych i pasożytniczych,
 • urazów i zatruć,
 • wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

– gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków trans- portu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnospraw- nych.

 • 10. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2014 r.
 1. Do świadczeń gwarantowanych udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
 • 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).5)

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 grudnia 2013 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwa- rantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. poz. 1144 i 1638, z 2010 r. poz. 1003 oraz z 2011 r. poz. 77), które utra- ciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refun- dacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.  U. z 2016 r.       poz. 1536).

dobry stomatolog

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r.

 

Załącznik nr 1  

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

 

Tabela nr 1

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

 

 

 

Lp.

 

 

Nazwa świadczenia gwarantowanego

Kod świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD–9–CM  

 

Warunki realizacji świadczeń

1 2 3 4
1 Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (kod ICD–9–CM 23.08) 23.0101 Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym.
2 Badanie lekarskie kontrolne 23.0102 Świadczenie jest udzielane 3  razy w roku kalendarzowym. W przypadku

kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał.

3 Konsultacja specjalistyczna 23.0105 Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną

i wskazaniami diagnostyczno-

-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

4 Badanie żywotności zęba 23.02 Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
5 Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych 23.0301 Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu

z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

6 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe 23.0401 Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

 

7 Znieczulenie miejscowe nasiękowe 23.0402 Świadczenie jest udzielane

w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

8 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne 23.0403 Świadczenie jest udzielane

w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

9 Leczenie próchnicy powierzchniowej – za każdy ząb 23.1101 Świadczenie obejmuje również leczenie próchnicy początkowej.
10 Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi 23.1105
11 Opatrunek leczniczy w zębie stałym 23.1106
12 Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba

na 1 powierzchni

23.1502
13 Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach 23.1503
14 Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku

na 2 powierzchniach

23.1504
15 Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku

na 3 powierzchniach

23.1505
16 Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem 23.1201
17 Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem 23.1202
18 Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi 23.1206 Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym

uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej

18. roku życia jest udzielane

z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.

 

19 Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba 23.1209 Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym

uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej

18. roku życia jest udzielane

z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.

20 Czasowe wypełnienie kanału 23.1306 Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym

uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej

18. roku życia jest udzielane

z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.

21 Wypełnienie kanału 23.1307 Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym

uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej

18. roku życia jest udzielane

z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.

22 Leczenie endodontyczne zęba z  wypełnieniem 1 kanału ze zgorzelą

miazgi

23.1311 Świadczenie u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu.

Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.

Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

23 Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego 23.1601 Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.
24 Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku 23.1604 Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
25 Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej 23.1605 Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
26 Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia 23.1607 Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
27 Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą 23.1615
28 Usunięcie zęba jednokorzeniowego 23.1701 Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.

 

29 Usunięcie zęba wielokorzeniowego 23.1702 Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
30 Chirurgiczne usunięcie zęba 23.17 Świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe z zastosowaniem wierteł i dźwigni.

Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.

31 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do

3 zębodołów włącznie ze szwem

23.1809
32 Założenie opatrunku chirurgicznego 23.1815
33 Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie

z  drenażem i opatrunkiem

23.2001 Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
34 Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk 23.2205 Świadczenie obejmuje tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy.
35 Repozycja

i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy

23.2210
36 Uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5–8 brakujących zębów 23.3102 Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie 5–8 brakujących zębów

w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).

37 Uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż 8 zębów 23.3103 Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).

 

38 Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce 23.3104 Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej  w szczęce łącznie z pobraniem wycisku

czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).

39 Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie 23.3105 Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej

w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).

40 Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem 23.3112 Świadczenie obejmuje odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie

z wyciskiem, 1 raz na 2 lata.

41 Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie

z ukształtowaniem obrzeża – dla szczęki

23.3116 Świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.
42 Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie

z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża – dla żuchwy

23.3117 Świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.
43 Wizyta adaptacyjna – dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci 23.06 Świadczenie jest udzielane bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi. Świadczenie dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci (do ukończenia 6. roku życia).
446) Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym – za każdy ząb 23.1003 Świadczenie dotyczy bruzd zębów szóstych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia.
45 Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego 23.1006 Świadczenie dotyczy wszystkich zębów stałych i jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał – za każdą 1/4 łuku zębowego. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia

18. roku życia.

 6) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 1 września 2015 r.

 

46 Impregnacja zębiny 23.1008 Świadczenie dotyczy impregnacji zębiny zębów mlecznych – za każdy ząb.

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

47 Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym 23.1107 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
48 Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie

z nieuformowanym korzeniem

23.1203 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
49 Amputacja przyżyciowa miazgi 23.1204 Świadczenie jest udzielane

w udokumentowanych przypadkach. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

50 Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie

z nieuformowanym korzeniem

23.1205 Świadczenie (za każdy kanał) jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
51 Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem 23.1208 Świadczenie (za każdy kanał) jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
52 Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego 23.1210 Świadczenie obejmuje amputację mortalną zęba mlecznego. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
53 Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego 23.1108 Świadczenie obejmuje także opracowanie ubytku zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
54 Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta

w zębach siecznych

23.1507 Świadczenie dotyczy zębów stałych i obejmuje złamany, zniszczony kąt sieczny zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
55 Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa 23.1508 Świadczenie dotyczy zębów stałych. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia

18. roku życia.

56 Leczenie endodontyczne z wypełnieniem

2 kanałów

23.1308 Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku

życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.

 

57 Leczenie endodontyczne z wypełnieniem

3 kanałów

23.1309 Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku

życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.

58 Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem

2 kanałów ze zgorzelą miazgi

23.1312 Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku

życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.

59 Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów 23.1602 Świadczenie jest udzielane kobietom  w ciąży i w okresie połogu, nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy, w obrębie całego uzębienia.

 

Tabela nr 2

 

Warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych

 

1 Personel
1.1 Lekarz dentysta
2 Sprzęt i wyposażenie
2.1 Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń
2.2 Lampa polimeryzacyjna – w miejscu udzielania świadczeń
2.3 Skaler – w miejscu udzielania świadczeń
2.4 Wstrząsarka do amalgamatu – w miejscu udzielania świadczeń

 

Załącznik nr 2

  

WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

 

Tabela nr 1

 

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

 

 

 

Lp.

 

 

Nazwa świadczenia gwarantowanego

Kod świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD–9–CM  

 

Warunki realizacji świadczeń

1 2 3 4
1 Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (kod ICD–9–CM 23.08) 23.0101 Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym.
2 Badanie lekarskie kontrolne 23.0102 Świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym.

W przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał.

3 Konsultacja specjalistyczna 23.0105 Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną

i wskazaniami diagnostyczno-

-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

4 Badanie żywotności zęba 23.02 Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
5 Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych 23.0301 Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu

z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

6 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe 23.0401 Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

 

7 Znieczulenie miejscowe nasiękowe 23.0402 Świadczenie jest udzielane

w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

8 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne 23.0403 Świadczenie jest udzielane

w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

9 Leczenie próchnicy powierzchniowej – za każdy ząb 23.1101 Świadczenie obejmuje również leczenie próchnicy początkowej.
10 Postępowanie przy obnażeniu

i skaleczeniu miazgi

– bezpośrednie pokrycie miazgi

23.1105
11 Opatrunek leczniczy w zębie stałym 23.1106
12 Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni 23.1502
13 Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach 23.1503
14 Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na

2 powierzchniach

23.1504
15 Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na

3 powierzchniach

23.1505
16 Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem 23.1201
17 Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem 23.1202
18 Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi 23.1206 Świadczenie – za każdy kanał.
19 Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba 23.1209 Świadczenie – za każdy kanał.
20 Czasowe wypełnienie kanału 23.1306 Świadczenie – za każdy kanał.

 

21 Wypełnienie kanału 23.1307 Świadczenie – za każdy kanał.
22 Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem

1 kanału ze zgorzelą miazgi

23.1311 Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
23 Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego 23.1601 Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.
24 Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku 23.1604 Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
25 Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej 23.1605 Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
26 Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia 23.1607 Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
27 Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą 23.1615
28 Usunięcie zęba jednokorzeniowego 23.1701 Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
29 Usunięcie zęba wielokorzeniowego 23.1702 Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
30 Chirurgiczne usunięcie zęba 23.17 Świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe z zastosowaniem wierteł i dźwigni.

Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.

31 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem 23.1809
32 Założenie opatrunku chirurgicznego 23.1815
33 Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie

z  drenażem i opatrunkiem

23.2001 Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.

 

34 Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk 23.2205 Świadczenie obejmuje tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy.
35 Repozycja

i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy

23.2210
36 Wizyta adaptacyjna – dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci 23.06 Świadczenie jest udzielane bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi. Świadczenie dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci (do ukończenia 6. roku życia).
377) Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym – za każdy ząb 23.1003 Świadczenie dotyczy bruzd zębów szóstych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia.
38 Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego 23.1006 Świadczenie dotyczy wszystkich zębów stałych i jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał – za każdą 1/4 łuku zębowego.
39 Impregnacja zębiny 23.1008 Świadczenie dotyczy impregnacji zębiny zębów mlecznych – za każdy ząb.
40 Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego 23.1108 Świadczenie obejmuje także opracowanie ubytku zęba.
41 Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta

w zębach siecznych

23.1507 Świadczenie dotyczy zębów stałych i obejmuje złamany, zniszczony kąt sieczny zęba.
42 Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa 23.1508 Świadczenie dotyczy zębów stałych.
43 Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym 23.1107
44 Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie

z nieuformowanym korzeniem

23.1203
45 Amputacja przyżyciowa miazgi 23.1204 Świadczenie jest udzielane

w udokumentowanych przypadkach.

46 Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie

z nieuformowanym korzeniem

23.1205 Świadczenie – za każdy kanał.

 

 7) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 1 września 2015 r.

 

47 Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba

z nieuformowanym korzeniem

23.1208 Świadczenie – za każdy kanał.
48 Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego 23.1210 Świadczenie obejmuje amputację mortalną zęba mlecznego.
49 Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 2 kanałów 23.1308 Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
50 Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 3 kanałów 23.1309 Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
51 Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem

2 kanałów ze zgorzelą miazgi

23.1312 Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
52 Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów 23.1602 Świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia.

 

Tabela nr 2

 

Warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

 

1 Personel
1.1 1)  lekarz dentysta lub

2)  lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej

2 Sprzęt i wyposażenie
2.1 Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń
2.2 Lampa polimeryzacyjna – w miejscu udzielania świadczeń
2.3 Skaler – w miejscu udzielania świadczeń
2.4 Wstrząsarka do amalgamatu – w miejscu udzielania świadczeń

 

 Załącznik nr 3

  

WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH UDZIELANYCH W ZNIECZULENIU OGÓLNYM ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Tabela nr 1

 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym

 

 

 

Lp.

 

 

Nazwa świadczenia gwarantowanego

Kod świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD– 9–CM  

 

Warunki realizacji świadczeń

1 2 3 4
1 Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (kod ICD–9–CM 23.08) 23.0101 Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym.
2 Badanie lekarskie kontrolne 23.0102 Świadczenie jest udzielane 3  razy w roku kalendarzowym. W przypadku

kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał.

3 Konsultacja specjalistyczna 23.0105 Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną

i wskazaniami diagnostyczno-

-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

4 Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych 23.0301 Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym

w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

5 Leczenie próchnicy powierzchniowej – za każdy ząb 23.1101 Świadczenie obejmuje również leczenie próchnicy początkowej.
6 Postępowanie przy obnażeniu

i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi

23.1105

 

7 Opatrunek leczniczy w zębie stałym 23.1106
8 Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni 23.1502
9 Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach 23.1503
10 Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na

2 powierzchniach

23.1504
11 Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na

3 powierzchniach

23.1505
12 Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem 23.1201
13 Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem 23.1202
14 Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi 23.1206 Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym

uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej

18. roku życia jest udzielane

z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.

15 Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba 23.1209 Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym

uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej

18. roku życia jest udzielane

z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.

16 Czasowe wypełnienie kanału 23.1306 Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym

uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej

18. roku życia jest udzielane

z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.

17 Wypełnienie kanału 23.1307 Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci

i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie

 

połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej

18. roku życia jest udzielane

z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.

18 Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem

1 kanału ze zgorzelą miazgi

23.1311 Świadczenie u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu.

Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.

Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

19 Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego 23.1601 Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.
20 Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku 23.1604 Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
21 Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej 23.1605 Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
22 Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia 23.1607 Świadczenie nie obejmuje opatrunku.
23 Plastyka wędzidełka, wargi, policzka 23.1612 Świadczenie dotyczy plastyki wędzidełka, wargi i fałdów śluzówkowych przedsionka jamy ustnej i policzka. Świadczenie nie obejmuje opatrunku.
24 Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą 23.1615
25 Usunięcie zęba jednokorzeniowego 23.1701
26 Usunięcie zęba wielokorzeniowego 23.1702
27 Chirurgiczne usunięcie zęba 23.17 Świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe z zastosowaniem wierteł i dźwigni.
28 Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-

-okostnowego

23.1704

 

29 Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego 23.1705
30 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem 23.1809
31 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie

z opracowaniem i szwami

23.1812 Świadczenie obejmuje również żuchwę.
32 Zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń bądź zatkanie kością 23.1814 Świadczenie obejmuje zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń bądź zatkanie kością – jako zabieg odrębny.
33 Założenie opatrunku chirurgicznego 23.1815
34 Wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, włókniaka 23.1901 Świadczenie obejmuje wycięcie małego guzka, zmiany guzopodobnej lub włókniaka lub pobranie wycinka/biopsji kości wraz z uzyskaniem wyników badania histopatologicznego.
35 Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej 23.1807
36 Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki 23.1808
37 Plastyka połączenia lub przetoki ustno-

-zatokowej – jako samodzielne postępowanie lub jako następstwo ekstrakcji

23.1906
38 Zamknięcie zatoki otwartej w przebiegu chirurgicznego usuwania zęba 23.1801 Świadczenie obejmuje plastykę połączenia ustno-zatokowego jako następstwo ekstrakcji zęba wykonywanej w ramach świadczeń gwarantowanych.

 

39 Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie

z  drenażem i opatrunkiem

23.2001
40 Założenie szyny drucianej (nazębnej) przy zwichnięciach, reimplantacjach lub transplantacjach zębów, również założenie szyny przy zapaleniu kości, operacjach plastycznych lub resekcjach oraz szynowanie nieuszkodzonej, przeciwstawnej szczęki lub żuchwy 23.2206
41 Repozycja

i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy

23.2210
428) Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym – za każdy ząb 23.1003 Świadczenie dotyczy bruzd zębów szóstych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia.
43 Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego 23.1006 Świadczenie dotyczy wszystkich zębów stałych i jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał – za każdą 1/4 łuku zębowego. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia

18. roku życia.

44 Impregnacja zębiny 23.1008 Świadczenie dotyczy impregnacji zębiny zębów mlecznych (za każdy ząb).

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

45 Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego 23.1108 Świadczenie obejmuje opracowanie ubytku zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
46 Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta

w zębach siecznych

23.1507 Świadczenie dotyczy zębów stałych i obejmuje złamany, zniszczony kąt sieczny zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

8) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 1 września 2015 r.

 

47 Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa 23.1508 Świadczenie dotyczy zębów stałych. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
48 Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym 23.1107 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
49 Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie

z nieuformowanym korzeniem

23.1203 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
50 Amputacja przyżyciowa miazgi 23.1204 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia w udokumentowanych przypadkach.
51 Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie

z nieuformowanym korzeniem

23.1205 Świadczenie (za każdy kanał) jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
52 Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba

z nieuformowanym korzeniem

23.1208 Świadczenie (za każdy kanał) jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
53 Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego 23.1210 Świadczenie obejmuje amputację mortalną zęba mlecznego. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
54 Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 2 kanałów 23.1308 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku

życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu. Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

55 Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 3 kanałów 23.1309 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku

życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu. Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

56 Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem

2 kanałów ze zgorzelą miazgi

23.1312 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku

życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu. Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

 

57 Kiretaż otwarty w obrębie

1/4 uzębienia

23.1608 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku

życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu. Świadczenie nie obejmuje opatrunku.

58 Gingiwoosteoplastyka 23.1610 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie nie obejmuje opatrunku.
59 Plastyka przedsionka jamy ustnej met. Clarka, Kazanjana, Nabersa 23.1613

23.1614

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
60 Założenie opatrunku parodontologicznego 23.1620 Świadczenie obejmuje każde 3 kolejne przestrzenie międzyzębowe.

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku

życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.

61 Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba

z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych

23.1706 Świadczenie jest wykonywane w celu sprowadzenia zęba do łuku i obejmuje także założenie innego elementu umożliwiającego sprowadzenie zęba do łuku. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia

18. roku życia.

62 Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych 23.1707 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
63 Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów 23.1602 Świadczenie jest udzielane kobietom  w ciąży i w okresie połogu, nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia.

 

Tabela nr 2

 Warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym

 

1 Personel
1.1 1) lekarz dentysta posiadający co najmniej specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub stomatologii ogólnej lub lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej, lub lekarz dentysta specjalista

w dziedzinie periodontologii, lub lekarz dentysta specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej;

2) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub stomatologii dziecięcej, lub periodontologii

1.2 Lekarz posiadający co najmniej specjalizację I stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji
1.39) Pielęgniarka, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
1.4 Pozostały personel
2 Sprzęt i wyposażenie
2.1 Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń
2.2 Ssak – w miejscu udzielania świadczeń
2.3 Skaler – w miejscu udzielania świadczeń
2.4 Lampa polimeryzacyjna – w miejscu udzielania świadczeń
2.5 Wstrząsarka do amalgamatu – w miejscu udzielania świadczeń
2.6 Stanowisko do znieczuleń
2.7 Stanowisko wybudzeń
2.8 Aparatura anestezjologiczna stanowiska znieczulenia ogólnego

 9) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 1 września 2015 r.

Załącznik nr 4

 

 WYKAZ ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z GRUPY WYSOKIEGO RYZYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM CHORYCH NA AIDS, ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

 

Tabela nr 1

 

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS

 

 

 

Lp.

 

 

Nazwa świadczenia gwarantowanego

Kod świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD–9–CM  

 

Warunki realizacji świadczeń

1 2 3 4
1 Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (kod ICD–9–CM 23.08) 23.0101 Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym.
2 Badanie lekarskie kontrolne 23.0102 Świadczenie jest udzielane 3  razy w roku kalendarzowym. W przypadku

kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał.

3 Konsultacja specjalistyczna 23.0105 Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną

i wskazaniami diagnostyczno-

-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

4 Badanie żywotności zęba 23.02 Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
5 Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych 23.0301 Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu

z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

6 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe 23.0401 Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

 

7 Znieczulenie miejscowe nasiękowe 23.0402 Świadczenie jest udzielane

w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

8 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne 23.0403 Świadczenie jest udzielane

w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

9 Leczenie próchnicy powierzchniowej – za każdy ząb 23.1101 Świadczenie obejmuje również leczenie próchnicy początkowej.
10 Postępowanie przy obnażeniu

i skaleczeniu miazgi

– bezpośrednie pokrycie miazgi

23.1105
11 Opatrunek leczniczy w zębie stałym 23.1106
12 Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni 23.1502
13 Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach 23.1503
14 Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na

2 powierzchniach

23.1504
15 Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na

3 powierzchniach

23.1505
16 Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem 23.1201
17 Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem 23.1202
18 Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi 23.1206 Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym

uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej

18. roku życia jest udzielane

z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.

 

19 Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba 23.1209 Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym

uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej

18. roku życia jest udzielane

z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.

20 Czasowe wypełnienie kanału 23.1306 Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym

uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej

18. roku życia jest udzielane

z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.

21 Wypełnienie kanału 23.1307 Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym

uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej

18. roku życia jest udzielane

z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.

22 Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem

1 kanału ze zgorzelą miazgi

23.1311 Świadczenie u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu.

Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.

Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

23 Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego 23.1601 Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.
24 Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku 23.1604 Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
25 Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej 23.1605 Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
26 Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia 23.1607 Świadczenie u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych obejmuje wykonanie kiretażu zwykłego (zamkniętego) w obrębie co najmniej 1/2 uzębienia w czasie jednej wizyty.

Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.

 

27 Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą 23.1615
28 Usunięcie zęba jednokorzeniowego 23.1701 Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
29 Usunięcie zęba wielokorzeniowego 23.1702 Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
30 Chirurgiczne usunięcie zęba 23.17 Świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł i dźwigni.

Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.

31 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem 23.1809
32 Założenie opatrunku chirurgicznego 23.1815
33 Zamknięcie zatoki otwartej w przebiegu chirurgicznego usuwania zęba 23.1801 Świadczenie obejmuje plastykę połączenia ustno-zatokowego jako następstwo ekstrakcji zęba wykonywanej w ramach świadczeń gwarantowanych.
34 Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie

z  drenażem i opatrunkiem

23.2001 Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
35 Repozycja

i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów – włącznie z prostym umocowaniem do zębów sąsiednich

23.2101
36 Repozycja

i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami

23.2102
37 Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk 23.2205 Świadczenie obejmuje tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy.

 

38 Repozycja

i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy

23.2210
39 Uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5–8 brakujących zębów 23.3102 Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie 5–8 brakujących zębów

w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).

40 Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż

8 zębów

23.3103 Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
41 Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce 23.3104 Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej  w szczęce łącznie z pobraniem wycisku

czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).

42 Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie 23.3105 Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej

w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).

43 Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem 23.3112 Świadczenie obejmuje odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie

z wyciskiem, 1 raz na 2 lata.

44 Całkowite podścielenie jednej protezy

w sposób pośredni włącznie

z ukształtowaniem obrzeża – dla szczęki

23.3116 Świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.

 

45 Całkowite podścielenie jednej protezy

w sposób pośredni włącznie

z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża – dla żuchwy

23.3117 Świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.
46 Wizyta adaptacyjna – dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci 23.06 Świadczenie jest udzielane bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi. Świadczenie dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci

(do ukończenia 6. roku życia).

4710) Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym – za każdy ząb 23.1003 Świadczenie dotyczy bruzd zębów szóstych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia.
48 Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego 23.1006 Świadczenie dotyczy wszystkich zębów stałych nie częściej niż 1 raz na kwartał

– za każdą 1/4 łuku zębowego.

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

49 Impregnacja zębiny 23.1008 Świadczenie dotyczy impregnacji zębiny zębów mlecznych (za każdy ząb).

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

50 Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego 23.1108 Świadczenie obejmuje opracowanie ubytku zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
51 Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta

w zębach siecznych

23.1507 Świadczenie dotyczy zębów stałych i obejmuje złamany, zniszczony kąt sieczny zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
52 Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa 23.1508 Świadczenie dotyczy zębów stałych. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
53 Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym 23.1107 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

 10) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 1 września 2015 r.

 

54 Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie

z nieuformowanym korzeniem

23.1203 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
55 Amputacja przyżyciowa miazgi 23.1204 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia w udokumentowanych przypadkach.
56 Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie

z nieuformowanym korzeniem

23.1205 Świadczenie (za każdy kanał) jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
57 Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba

z nieuformowanym korzeniem

23.1208 Świadczenie (za każdy kanał) jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
58 Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego 23.1210 Świadczenie obejmuje amputację mortalną zęba mlecznego. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
59 Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 2 kanałów 23.1308 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku

życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu. Świadczenie nie obejmuje znieczulenia, opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

60 Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 3 kanałów 23.1309 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku

życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu. Świadczenie nie obejmuje znieczulenia, opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

61 Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem

2 kanałów ze zgorzelą miazgi

23.1312 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku

życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu. Świadczenie nie obejmuje znieczulenia, opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

62 Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów 23.1602 Świadczenie jest udzielane kobietom  w ciąży i w okresie połogu, nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia.

 

Tabela nr 2

 Warunki realizacji świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS

 

1 Personel
1.1 Lekarz dentysta
1.2 Pozostały personel
2 Sprzęt i wyposażenie
2.1 Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń
2.2 Lampa polimeryzacyjna – w miejscu udzielania świadczeń
2.3 Skaler – w miejscu udzielania świadczeń
2.4 Wstrząsarka do amalgamatu – w miejscu udzielania świadczeń

 

 Załącznik nr 5

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

 

 

 

Lp.

 

 

Nazwa świadczenia gwarantowanego

Kod świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD– 9–CM  

 

Warunki realizacji świadczeń

1 2 3 4
1 Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (kod ICD–9–CM 23.08) 23.0101 Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym.
2 Badanie lekarskie kontrolne 23.0102 Świadczenie jest udzielane 3  razy w roku kalendarzowym. W przypadku

kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał.

3 Konsultacja specjalistyczna 23.0105 Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną

i wskazaniami diagnostyczno-

-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

4 Badanie żywotności zęba 23.02 Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
5 Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć   wewnątrzustnych 23.0301 Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu

z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

6 Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem 23.0304 Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane 1 raz na 3 lata z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej –

w połączeniu ze świadczeniami chirurgii stomatologicznej i periodontologii.

 

Tabela nr 1 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii

 

7 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe 23.0401 Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
8 Znieczulenie miejscowe nasiękowe 23.0402 Świadczenie jest udzielane

w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

9 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne 23.0403 Świadczenie jest udzielane

w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

10 Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego 23.1601 Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.
11 Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku 23.1604 Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
12 Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej 23.1605 Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
13 Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia 23.1607 Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
14 Plastyka wędzidełka, wargi, policzka 23.1612 Świadczenie dotyczy plastyki wędzidełka, wargi i fałdów śluzówkowych przedsionka jamy ustnej i policzka. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia

i opatrunku.

15 Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą 23.1615 Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
16 Usunięcie zęba jednokorzeniowego 23.1701 Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
17 Usunięcie zęba wielokorzeniowego 23.1702 Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
18 Chirurgiczne usunięcie zęba 23.17 Świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł i dźwigni.

Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.

19 Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-

-okostnowego

23.1704 Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.

 

20 Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego 23.1705 Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
21 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do

3 zębodołów włącznie ze szwem

23.1809
22 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie

z opracowaniem i szwami

23.1812 Świadczenie obejmuje również żuchwę.
23 Zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń bądź zatkanie kością 23.1814 Świadczenie obejmuje zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń bądź zatkanie kością – jako zabieg odrębny.
24 Założenie opatrunku chirurgicznego 23.1815
25 Wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, włókniaka 23.1901 Świadczenie obejmuje wycięcie małego guzka, zmiany guzopodobnej, włókniaka lub pobranie wycinka, biopsję kości wraz z uzyskaniem wyników badania histopatologicznego.
26 Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej 23.1807
27 Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki 23.1808
28 Plastyka połączenia lub przetoki ustno-

-zatokowej – jako samodzielne postępowanie lub jako następstwo ekstrakcji

23.1906
29 Zamknięcie zatoki otwartej w przebiegu chirurgicznego usuwania zęba 23.1801 Świadczenie obejmuje plastykę połączenia ustno-zatokowego jako następstwo ekstrakcji zęba wykonywanej w ramach świadczeń gwarantowanych.
30 Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie

z  drenażem i opatrunkiem

23.2001 Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.

 

31 Repozycja

i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów – włącznie z prostym umocowaniem do zębów sąsiednich

23.2101
32 Repozycja

i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami

23.2102
33 Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk 23.2205 Świadczenie obejmuje tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy.
34 Założenie szyny drucianej (nazębnej) przy zwichnięciach, reimplantacjach lub transplantacjach zębów, również założenie szyny przy zapaleniu kości, operacjach plastycznych lub resekcjach oraz szynowanie nieuszkodzonej, przeciwstawnej szczęki lub żuchwy 23.2206
35 Zdjęcie jednej szyny przy wymianie unieruchomienia lub zakończeniu leczenia zachowawczego złamania szczęk 23.2209
36 Repozycja

i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy

23.2210
37 Kiretaż otwarty

w obrębie 1/4 uzębienia

23.1608 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku

życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia

i opatrunku.

38 Gingiwoosteoplastyka 23.1610 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia

i opatrunku.

 

39 Plastyka przedsionka jamy ustnej met. Clarka, Kazanjana, Nabersa 23.1613

23.1614

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia

i opatrunku.

40 Założenie opatrunku parodontologicznego 23.1620 Świadczenie obejmuje każde 3 kolejne przestrzenie międzyzębowe.

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku

życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.

41 Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba

z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych

23.1706 Świadczenie jest wykonywane w celu sprowadzenia zęba do łuku.

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku

życia, obejmuje także założenie innego elementu umożliwiającego sprowadzenie zęba do łuku.

Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.

42 Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych 23.1707 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
43 Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego 23.1802 Świadczenie dotyczy zębów przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3). Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia

18. roku życia. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.

44 Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów 23.1602 Świadczenie jest udzielane kobietom  w ciąży i w okresie połogu, nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia.

 

1 Personel
1.111) 1)   lekarz dentysta specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub chirurgii szczękowej, lub periodontologii, lub paradontologii lub

2)   lekarz dentysta posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, lub

3)   lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub periodontologii, lub

4)   lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii szczękowej

1.2 1) pozostały personel lub

2)12) pielęgniarka posiadająca 2-letnie doświadczenie zawodowe lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarstwa chirurgicznego, lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub chirurgicznego, lub pielęgniarka, która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarstwa chirurgicznego, lub pielęgniarka w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarstwa chirurgicznego

2 Sprzęt i wyposażenie
2.1 Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń
2.2 Ssak chirurgiczny – w miejscu udzielania świadczeń
2.3 Skaler w miejscu udzielania świadczeń
3 Zapewnienie realizacji
3.1 Badania histopatologiczne

 

Tabela nr 2 Warunki realizacji świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii

  11) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

 

Załącznik nr 6

  

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ORTODONCJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

 

Tabela nr 1

 

Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży

 

 

 

Lp.

 

 

Nazwa świadczenia gwarantowanego

Kod świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD–9–CM  

 

Warunki realizacji świadczeń

1 2 3 4
1 Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (kod ICD–9–CM 23.08) 23.0101 Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym do ukończenia 18. roku życia.
2 Badanie lekarskie kontrolne 23.0102 Świadczenie jest udzielane 3  razy w roku kalendarzowym do ukończenia

18. roku życia.

3 Konsultacja specjalistyczna 23.0105 Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną

i wskazaniami diagnostyczno-

-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

Świadczenie jest udzielane do ukończenia 18. roku życia.

4 Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych 23.0301 Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu

z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

5 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe 23.0401 Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi do ukończenia

18. roku życia.

6 Rentgenodiagnostyka – zdjęcie   pantomograficzne

z opisem

23.0304 Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane 2 razy w trakcie całego leczenia ortodontycznego

(w uzasadnionym przypadku)

 

w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi do ukończenia

18. roku życia.

7 Ortodontyczny rentgenogram głowy lub cefalometria 87.121 Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia cefalometrycznego.

Świadczenie jest udzielane 2 razy w trakcie całego leczenia ortodontycznego (w uzasadnionym przypadku) w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi do ukończenia 18. roku życia.

8 Analiza telerentgenogramu 23.2306 Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do

zdejmowania jedno- i dwuszczękowego.

Świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

9 Wycisk jednej szczęki dla diagnozy, planowania i kontroli 23.2302 Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do

zdejmowania jedno- i dwuszczękowego.

Świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia jako samodzielne postępowanie.

10 Wykonanie zgryzu konstrukcyjnego 23.2307 Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do

zdejmowania jedno- i dwuszczękowego.

Świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia jako samodzielne postępowanie.

11 Utrzymywacz przestrzeni jako samodzielne postępowanie 23.2310 Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do

zdejmowania jedno- i dwuszczękowego.

Świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia.

12 Środki dla wprowadzenia pojedynczego przemieszczonego zęba do łuku, po chirurgicznym jego odsłonięciu 23.2312 Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do

zdejmowania jedno- i dwuszczękowego.

Świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia,

z wyłączeniem aparatów stałych.

13 Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym,

jednoszczękowym

23.2401 Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do

zdejmowania jedno- i dwuszczękowego.

 

Świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia (nie przysługuje wykonanie aparatu ortodontycznego w przypadku nieprawidłowego użytkowania, zniszczenia go lub utraty).
14 Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, dwuszczękowym nieelastycznym 23.2402 Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do

zdejmowania jedno- i dwuszczękowego.

Świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia (nie przysługuje wykonanie aparatu ortodontycznego w przypadku nieprawidłowego użytkowania, zniszczenia go lub utraty).

15 Kontrola przebiegu leczenia z aparatem ruchomym 23.2406 Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do

zdejmowania jedno- i dwuszczękowego do ukończenia 12. roku życia,

w ramach kontroli wyników leczenia po jego zakończeniu w tak zwanym

okresie retencji do ukończenia 13. roku życia (dotyczy dzieci leczonych

w ramach świadczeń gwarantowanych). Świadczenie jest udzielane nie częściej niż 12 razy w roku kalendarzowym.

16 Naprawa aparatu z wyciskiem 23.2502 Świadczenie dotyczy naprawy ruchomego aparatu ortodontycznego wykonanego w ramach świadczeń gwarantowanych do ukończenia

13. roku życia. Świadczenie jest udzielane raz w roku kalendarzowym

(nie przysługuje naprawa aparatu ortodontycznego uszkodzonego

z powodu nieprawidłowego użytkowania).

1713) Rekonstrukcja aparatu ruchomego przy pacjencie w niewielkim zakresie 23.2503 Świadczenie dotyczy naprawy ruchomego aparatu ortodontycznego wykonanego w ramach świadczeń gwarantowanych do ukończenia

13. roku życia. Świadczenie jest udzielane nie częściej niż 12 razy

w roku kalendarzowym (nie przysługuje naprawa aparatu ortodontycznego uszkodzonego z powodu nieprawidłowego użytkowania).

 13) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 1 września 2015 r.

 

18 Korekcyjne szlifowanie zębów 23.2308 Świadczenie jest udzielane do ukończenia 18. roku życia.
19 Proteza dziecięca częściowa 23.2611 Świadczenie jest udzielane do ukończenia 18. roku życia.
20 Proteza dziecięca całkowita 23.2612 Świadczenie jest udzielane do ukończenia 18. roku życia.

 

Tabela nr 2 Warunki realizacji świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży

1 Personel
1.1 1)  lekarz dentysta specjalista ortodoncji lub

2)  lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortodoncji

2 Sprzęt i wyposażenie
2.1 Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń

 

 Załącznik nr 7

 

 WYKAZ ŚWIADCZEŃ PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Tabela nr 1

 Wykaz świadczeń protetyki stomatologicznej

 

 

 

Lp.

 

 

Nazwa świadczenia gwarantowanego

Kod świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD–9–CM  

 

Warunki realizacji świadczeń

1 2 3 4
1 Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (kod ICD–9–CM 23.08) 23.0101 Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym.
2 Badanie lekarskie kontrolne 23.0102 Świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym.
3 Konsultacja specjalistyczna 23.0105 Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną

i wskazaniami diagnostyczno-

-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

4 Badanie żywotności zęba 23.02 Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
5 Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć   wewnątrzustnych 23.0301 Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu

z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

6 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe 23.0401 Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
7 Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej 23.1605 Świadczenie obejmuje każdą wizytę.

 

8 Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5–8 brakujących zębów 23.3102 Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie 5–8 brakujących zębów

w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).

9 Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż

8 zębów

23.3103 Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
10 Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce 23.3104 Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej  w szczęce łącznie z pobraniem wycisku

czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).

11 Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie 23.3105 Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej

w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).

12 Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem 23.3112 Świadczenie obejmuje odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie

z wyciskiem, 1 raz na 2 lata.

13 Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie

z ukształtowaniem obrzeża – dla szczęki

23.3116 Świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.
14 Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie

z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża – dla żuchwy

23.3117 Świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.

 

Tabela nr 2

 Warunki realizacji świadczeń protetyki stomatologicznej

 

1 Personel
1.1 1)  lekarz dentysta specjalista protetyki stomatologicznej lub

2)  lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie protetyki stomatologicznej

2 Sprzęt i wyposażenie
2.1 Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń

 

Załącznik nr 8

  

WYKAZ ŚWIADCZEŃ PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO CHIRURGICZNYM LECZENIU NOWOTWORÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Tabela nr 1

 Wykaz świadczeń protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki

 

 

 

Lp.

 

 

Nazwa świadczenia gwarantowanego

Kod świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD–9–CM  

 

Warunki realizacji świadczeń

1 2 3 4
1 Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (kod ICD–9–CM 23.08) 23.0101 Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym.
2 Badanie lekarskie kontrolne 23.0102 Świadczenie jest udzielane 3  razy w roku kalendarzowym. W przypadku

kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał.

3 Konsultacja specjalistyczna 23.0105 Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną

i wskazaniami diagnostyczno-

-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

4 Badanie żywotności zęba 23.02 Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
5 Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć   wewnątrzustnych 23.0301 Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu

z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

6 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe 23.0401 Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

 

7 Znieczulenie miejscowe nasiękowe 23.0402 Świadczenie jest udzielane

w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

8 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne 23.0403 Świadczenie jest udzielane

w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

9 Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej 23.1605 Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
10 Uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5–8 brakujących zębów 23.3102 Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych.
11 Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż

8 zębów

23.3103 Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych.
12 Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce 23.3104 Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej  w szczęce łącznie z pobraniem wycisku

czynnościowego na łyżce indywidualnej.

13 Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie 23.3105 Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej

w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej.

14 Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem 23.3112 Świadczenie obejmuje odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie

z wyciskiem, 1 raz na 2 lata.

15 Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie

z ukształtowaniem obrzeża – dla szczęki

23.3116 Świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.
16 Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie

z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża – dla żuchwy

23.3117 Świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.

 

17 Czynności dla uzupełnienia brakujących tkanek miękkich, wyrównania lub zamknięcia defektów w obrębie szczęki przy istniejącym resztkowym zgryzie 23.3118 Przez resztkowy zgryz rozumie się uzębienie resztkowe.
18 Czynności dla uzupełnienia brakujących tkanek miękkich, wyrównania lub zamknięcia defektów w obrębie szczęki przy bezzębnej szczęce 23.3119
19 Wykonanie obturatora dla zamknięcia podniebienia miękkiego 23.3120
20 Wykonanie tymczasowej protezy poresekcyjnej wypełniającej ubytki po resekcji lub uzupełniającej duże defekty szczęki 23.3121
21 Wykonanie protezy poresekcyjnej ostatecznej 23.3122
22 Wykonanie protezy lub epitezy dla uzupełnienia zewnątrzustrojowych defektów części miękkich lub dla uzupełnienia brakujących części twarzy w mniejszym zakresie 23.3123
23 Wykonanie protezy lub epitezy dla uzupełnienia zewnątrzustrojowych defektów części miękkich lub dla uzupełnienia brakujących części twarzy w większym zakresie 23.3124

 

Tabela nr 2

 

Warunki realizacji świadczeń protetyki stomatologicznej

dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki

 

1 Personel
1.1 1)  lekarz dentysta specjalista protetyki stomatologicznej, chirurgii szczękowo-

-twarzowej, chirurgii szczękowej lub chirurgii stomatologicznej lub

2)  lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie protetyki stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii stomatologicznej

2 Sprzęt i wyposażenie
2.1 Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń

 

 Załącznik nr 9

  

WYKAZ ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŹNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Tabela nr 1

 Wykaz świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej

 

 

 

Lp.

 

 

Nazwa świadczenia gwarantowanego

Kod świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD–9–CM  

 

Warunki realizacji świadczeń

1 2 3 4
1 Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (kod ICD–9–CM 23.08) 23.0101 Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym.
2 Badanie lekarskie kontrolne 23.0102 Świadczenie jest udzielane 3  razy w roku kalendarzowym. W przypadku

kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał.

3 Badanie żywotności zęba 23.02 Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
4 Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć   wewnątrzustnych 23.0301 Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu

z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

5 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe 23.0401 Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
6 Znieczulenie miejscowe nasiękowe 23.0402 Świadczenie jest udzielane

w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

7 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne 23.0403 Świadczenie jest udzielane

w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

 

8 Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi 23.1105
9 Opatrunek leczniczy w zębie stałym 23.1106
10 Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem 23.1201
11 Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem 23.1202
12 Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi 23.1206 Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym

uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej

18. roku życia jest udzielane

z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.

13 Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba 23.1209 Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym

uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej

18. roku życia jest udzielane

z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.

14 Czasowe wypełnienie kanału 23.1306 Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym

uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej

18. roku życia jest udzielane

z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.

15 Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku 23.1604 Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
16 Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej 23.1605 Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
17 Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą 23.1615
18 Usunięcie zęba jednokorzeniowego 23.1701 Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.

 

 

19 Usunięcie zęba wielokorzeniowego 23.1702 Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
20 Chirurgiczne usunięcie zęba 23.17 Świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe z zastosowaniem wierteł i dźwigni.

Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.

21 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do

3 zębodołów włącznie ze szwem

23.1809
22 Założenie opatrunku chirurgicznego 23.1815
23 Zamknięcie zatoki otwartej w przebiegu chirurgicznego usuwania zęba 23.1801 Świadczenie obejmuje plastykę połączenia ustno-zatokowego jako następstwo ekstrakcji zęba wykonywanej w ramach świadczeń gwarantowanych.
24 Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie

z  drenażem i opatrunkiem

23.2001 Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
25 Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk 23.2205 Świadczenie obejmuje tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy.
26 Repozycja

i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy

23.2210
27 Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym 23.1107 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
28 Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie

z nieuformowanym korzeniem

23.1203 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
29 Amputacja przyżyciowa miazgi 23.1204 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia w udokumentowanych przypadkach.

 

 

30 Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie

z nieuformowanym korzeniem

23.1205 Świadczenie (za każdy kanał) jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
31 Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem 23.1208 Świadczenie (za każdy kanał) jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
32 Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego 23.1210 Świadczenie obejmuje amputację mortalną zęba mlecznego. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

  

Tabela nr 2 Warunki realizacji świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej

1 Personel
1.1 Lekarz dentysta
2 Sprzęt i wyposażenie
2.1 Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń

 

Załącznik nr 10

  

WYKAZ PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 19. ROKU ŻYCIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

 

Tabela nr 1

Wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

 

 

 

 

Lp.

 

 

Termin badania (wiek dziecka)

 

 

 

Nazwa świadczenia gwarantowanego

Kod  świadczenia według Między- narodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD–9–CM lub ICD–9–PL  

 

 

Warunki realizacji świadczeń

1 6. miesiąc życia Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka

w 6. miesiącu życia

23.1009 1.  Wizyta kontrolna z instruktażem matki w zakresie higieny jamy ustnej.

2.  Badanie lekarskie stomatologiczne w zakresie początku ząbkowania i stanu jamy ustnej.

2 9. miesiąc życia Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka

w 9. miesiącu życia

23.1010 1.  Ocena stanu uzębienia mlecznego z instruktażem matki w zakresie higieny jamy ustnej.

2.  Profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

3 12. miesiąc życia Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka

w 12. miesiącu życia

23.1011 1.  Wizyta adaptacyjna z oceną stanu uzębienia mlecznego.

2.  Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz

z instruktażem matki w zakresie higieny jamy ustnej).

3.  Profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

4 2. rok życia Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka

w 2. roku życia

23.1012 1.  Wizyta adaptacyjna.

2.  Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych.

3.  Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz

z instruktażem matki w zakresie higieny jamy ustnej).

4.  Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:

1) sprawdzenie liczby jednoimiennych górnych

 

i dolnych siekaczy po prawej i lewej stronie łuku oraz przebiegu linii pośrodkowej;

2)  sposób zwierania się siekaczy;

3)  sprawdzenie toru oddychania;

4)  sposób układania dziecka do snu;

5)  sposób karmienia;

6)  sprawdzenie występowania nawyków w postaci ssania smoczków lub palców.

5.  Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna. Pouczenie o dbałości oddychania przez nos, o odpowiednich sposobach układania dziecka do snu, konieczności odzwyczajenia od nawyków.

6.  Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

5 4. rok życia Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka

w 4. roku życia

23.1013 1.  Wizyta adaptacyjna – przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej).

2.  Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz

z instruktażem higieny jamy ustnej i oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych).

3.  Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:

1)  sprawdzenie liczby zębów oraz przebiegu linii pośrodkowej;

2)  sposób zwierania siekaczy;

3)  sprawdzenie toru oddychania;

4)  sprawdzenie występowania nawyków.

4.  Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna. Pouczenie o dbałości oddychania przez nos, o wprowadzaniu pokarmów o stałej konsystencji, odzwyczajaniu od nawyków.

5.  Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

 

6 5. rok życia Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka

w 5. roku życia

23.1014 1.  Wizyta adaptacyjna – przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej).

2.  Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz

z instruktażem higieny jamy ustnej i oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych).

3.  Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:

1)  sprawdzenie liczby zębów;

2)  sposób zwierania się siekaczy oraz przebieg linii  pośrodkowej i linii za tylnymi powierzchniami drugich zębów trzonowych mlecznych;

3)  występowanie nawyków;

4)  starcie powierzchni żujących mlecznych trzonowców;

5)  sposób kontaktu kłów.

4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna. Nauczenie sposobów działań prowadzących do eliminacji nawyków ssania smoczków

i oddychania z otwartymi ustami. Zalecenie podawania pokarmów o stałej konsystencji.

5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

7 6. rok życia Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka

w 6. roku życia

23.1015 1.  Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych i PUW* dla zębów stałych.

2.  Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz

z instruktażem higieny jamy ustnej).

3.  Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:

1)  sprawdzenie typu wyrzynania zębów stałych (siekaczowy lub trzonowcowy);

2)  sposób zwierania się pierwszych

stałych zębów trzonowych według zasad Angle’a;

 

3)  występowanie nawyków ustnych;

4)  starcie powierzchni żujących zębów mlecznych.

4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna. Nauczenie sposobów działań prowadzących do eliminacji nawyków ssania smoczków

i oddychania z otwartymi ustami. Zalecenie podawania pokarmów o stałej konsystencji.

W uzasadnianych przypadkach opiłowanie niestartych powierzchni mlecznych kłów prowadzących dolny łuk zębowy nadmiernie ku tyłowi.

5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

8 7. rok życia Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka

w 7. roku życia

23.1016 1.  Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych i PUW* dla zębów stałych.

2.  Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych i wskaźnika puw* dla zębów mlecznych.

3.  Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4.  Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:

1)  wyraźnego zniekształcenia lub

2)  wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

9 10. rok życia Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka

w 10. roku życia

23.1017 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i puw* dla zębów mlecznych oraz

ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości

 

kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).

2.  Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych i wskaźnika puw* dla zębów mlecznych.

3.  Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4.  Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:

1)  wyraźnego zniekształcenia lub

2)  wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

10 12. rok życia Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka

w 12. roku życia

23.1018 1.  Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych  i ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).

2.  Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.

3.  Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4.  Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:

1)  wyraźnego zniekształcenia lub

2)  wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

 

11 13. rok życia Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka

w 13. roku życia

23.1019 1.  Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych  i ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).

2.  Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.

3.  Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4.  Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:

1)  wyraźnego zniekształcenia lub

2)  wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

12 16. rok życia Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka

w 16. roku życia

23.1020 1.  Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych  i ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).

2.  Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.

3.  Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4.  Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:

1)  wyraźnego zniekształcenia lub

2)  wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

 

13 19. rok życia Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka

w 19. roku życia

23.1021 1.  Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych.

2.  Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW*.

3.  Ocena stanu zdrowia jamy ustnej z uwzględnieniem stanu uzębienia, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.

4.  Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:

1)  wyraźnego zniekształcenia lub

2)  wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz

wyrzynania zębów.

 

Objaśnienie:

*  Wskaźnik intensywności próchnicy puw/PUW – suma zębów z próchnicą usuniętych z powodu próchnicy, wypełnionych z powodu próchnicy.

 

Tabela nr 2 Warunki realizacji profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci

i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

 

1 Personel
1.1 lekarz dentysta
2 Sprzęt i wyposażenie
2.1 Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń

 

 Załącznik nr 11

  

WYKAZ MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH STOSOWANYCH PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

 1. Materiały stomatologiczne stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dla wszystkich świadczeniobiorców:
  • materiał do wypełnień czasowych;
  • cementy podkładowe na bazie wodorotlenku wapnia, cement fosforanowy;
  • cementy glasjonomerowe;
  • kompozytowy materiał chemoutwardzalny do wypełniania ubytków w zębach przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3);
  • amalgamat kapsułkowy typu non gamma 2;
  • materiały do wypełnień kanałów korzeniowych;
  • ćwieki gutaperkowe;
  • masa wyciskowa alginatowa;
  • masa do wycisków czynnościowych przy bezzębiu;
  • nici chirurgiczne;
  • szyny unieruchamiające, drut
 2. Materiały stomatologiczne stosowane dodatkowo przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia:
  • światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełniania ubytków w zębach siecznych i kłach w szczęce i żuchwie;
  • laki szczelinowe;
  • lakiery;
  • cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.
 3. Materiał stomatologiczny stosowany dodatkowo przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych kobietom w  ciąży       i w okresie połogu – cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.

dobry stomatolog

KOREKTA – ZMIANA

DZIENNIK USTAW  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2017 r.Poz. 2397

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego 

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110, 2217 i 2361) zarządza się, co następuje:

 • 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 193) wprowadza się następujące zmiany:
 • w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli nr 1:
  1. w lp. 44 kolumna nr 4 „Warunki realizacji świadczeń” otrzymuje brzmienie:

„Świadczenie dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 14. roku życia.”,

 1. dodaje się lp. 60–63 w brzmieniu:
60 Badanie lekarskie stomatologiczne

i kontrolne

po urazie zęba

23.0107 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie zęba wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu

do dokumentacji medycznej.

61 Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA:

1)          leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem

z zastosowaniem materiału typu MTA 1 kanału;

2)          leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym

korzeniem

z zastosowaniem materiału typu MTA 2 kanałów;

3)          leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem

z zastosowaniem materiału typu MTA 3 kanałów;

4)          leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem

z zastosowaniem materiału typu MTA – inne.

23.1314

 

 

 

 

23.13141

 

 

 

 

 

23.13142

 

 

 

 

 

23.13143

 

 

 

 

 

23.13149

Świadczenie jest udzielane przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub lekarza dentystę w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej

z endodoncją.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia:

1)          endometr w miejscu;

2)          aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

 

62 Rentgenodiagnostyka

do 5 zdjęć wewnątrzustnych

23.0302 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie obejmuje wykonanie do 5 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym wraz

z przygotowaniem opisu badań oraz wpisaniem opisu zdjęć w dokumentację medyczną pacjenta.

Świadczenie jest realizowane w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi o kodzie ICD-9 23.01 wraz

z rozszerzeniami oraz 23.13 wraz z rozszerzeniami.

Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić

w treści skierowania konieczność wykonania badania, w tym liczbę zdjęć.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

63 Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem 23.0304 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży

od 5. do ukończenia 18. roku życia w uzasadnionych medycznie przypadkach przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia, lub diagnostyce ognisk infekcji zębo- i niezębopochodnych.

Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia wraz z przygotowaniem opisu badania oraz wpisaniem opisu zdjęcia w dokumentację medyczną pacjenta. Świadczenie

jest udzielane 1 raz na 3 lata w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi z zakresu stomatologii.

Skierowanie wystawia lekarz dentysta posiadający specjalizację lub lekarz dentysta w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.

Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania.

 • w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
  1. w tabeli nr 1:
   • w lp. 37 kolumna nr 4 „Warunki realizacji świadczeń” otrzymuje brzmienie:

„Świadczenie dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 14. roku życia.”,

 

 • dodaje się lp. 53–56 w brzmieniu:

 

53 Badanie lekarskie stomatologiczne

i kontrolne

po urazie zęba

23.0107 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie zęba wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu

do dokumentacji medycznej.

54 Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA:

1)          leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem

z zastosowaniem materiału typu MTA 1 kanału;

2)          leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem

z zastosowaniem materiału typu MTA 2 kanałów;

3)          leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem

z zastosowaniem materiału typu MTA 3 kanałów;

4)          leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem

z zastosowaniem materiału typu MTA – inne.

23.1314

 

 

 

 

23.13141

 

 

 

 

 

23.13142

 

 

 

 

 

23.13143

 

 

 

 

 

23.13149

Świadczenie jest udzielane przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub lekarza dentystę w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej

z endodoncją.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia:

1)          endometr w miejscu;

2)          aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

55 Rentgenodiagnostyka

do 5 zdjęć wewnątrzustnych

23.0302 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie obejmuje wykonanie do 5 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym wraz

z przygotowaniem opisu badań oraz wpisaniem opisu zdjęć w dokumentację medyczną pacjenta.

Świadczenie jest realizowane w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi o kodzie ICD-9 23.01 wraz

z rozszerzeniami oraz 23.13 wraz z rozszerzeniami.

Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić

w treści skierowania konieczność wykonania badania, w tym liczbę zdjęć.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

 

 

56 Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem 23.0304 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży

od 5. do ukończenia 18. roku życia w uzasadnionych medycznie przypadkach przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia, diagnostyce ognisk infekcji zębo- i niezębopochodnych.

Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia wraz z przygotowaniem opisu badania oraz wpisaniem opisu zdjęcia w dokumentację medyczną pacjenta. Świadczenie

jest udzielane 1 raz na 3 lata w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi z zakresu stomatologii.

Skierowanie wystawia lekarz dentysta posiadający specjalizację lub lekarz dentysta w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.

Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

 1. w tabeli nr 2 w pkt 1.1 kolumna „Personel” otrzymuje brzmienie:

„1) lekarz dentysta lub

 • lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej, lub
 • lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej”;
 • w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli nr 1:
  1. w lp. 42 kolumna nr 4 „Warunki realizacji świadczeń” otrzymuje brzmienie:

„Świadczenie dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 14. roku życia.”,

 1. dodaje się lp. 64–67 w brzmieniu:

 

64 Badanie lekarskie stomatologiczne

i kontrolne

po urazie zęba

23.0107 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie zęba wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu

do dokumentacji medycznej.

65 Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA:

1)          leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem

z zastosowaniem materiału typu MTA 1 kanału;

2)          leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem

z zastosowaniem materiału typu MTA 2 kanałów;

23.1314

 

 

 

 

23.13141

 

 

 

 

 

23.13142

Świadczenie jest udzielane przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub lekarza dentystę w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej

z endodoncją.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia:

1)          endometr w miejscu;

2)          aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

 

 

3)          leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem

z zastosowaniem materiału typu MTA 3 kanałów;

4)          leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem

z zastosowaniem materiału typu MTA – inne.

 

23.13143

 

 

 

 

 

23.13149

66 Rentgenodiagnostyka

do 5 zdjęć wewnątrzustnych

23.0302 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie obejmuje wykonanie do 5 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym wraz

z przygotowaniem opisu badań oraz wpisaniem opisu zdjęć w dokumentację medyczną pacjenta.

Świadczenie jest realizowane w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi o kodzie ICD-9 23.01 wraz

z rozszerzeniami oraz 23.13 wraz z rozszerzeniami.

Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić

w treści skierowania konieczność wykonania badania, w tym liczbę zdjęć.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

67 Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem 23.0304 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży

od 5. do ukończenia 18. roku życia w uzasadnionych medycznie przypadkach przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia, lub diagnostyce ognisk infekcji zębo- i niezębopochodnych.

Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia wraz z przygotowaniem opisu badania oraz wpisaniem opisu zdjęcia w dokumentację medyczną pacjenta. Świadczenie

jest udzielane 1 raz na 3 lata w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi z zakresu stomatologii.

Skierowanie wystawia lekarz dentysta posiadający specjalizację lub lekarz dentysta w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.

Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

 • w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli nr 1:
  1. w lp. 47 kolumna nr 4 „Warunki realizacji świadczeń” otrzymuje brzmienie:

„Świadczenie dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 14. roku życia.”,

 

 1. dodaje się lp. 63–66 w brzmieniu:

 

63 Badanie lekarskie stomatologiczne

i kontrolne

po urazie zęba

23.0107 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie zęba wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu

do dokumentacji medycznej.

64 Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA:

1)          leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem

z zastosowaniem materiału typu MTA 1 kanału;

2)          leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem

z zastosowaniem materiału typu MTA 2 kanałów;

3)          leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem

z zastosowaniem materiału typu MTA 3 kanałów;

4)          leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem

z zastosowaniem materiału typu MTA – inne.

23.1314

 

 

 

 

23.13141

 

 

 

 

 

23.13142

 

 

 

 

 

23.13143

 

 

 

 

 

23.13149

Świadczenie jest udzielane przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub lekarza dentystę w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej

z endodoncją.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia:

1)          endometr w miejscu;

2)          aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

65 Rentgenodiagnostyka

do 5 zdjęć wewnątrzustnych

23.0302 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie obejmuje wykonanie do 5 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym wraz

z przygotowaniem opisu badań oraz wpisaniem opisu zdjęć w dokumentację medyczną pacjenta.

Świadczenie jest realizowane w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi o kodzie ICD-9 23.01 wraz

z rozszerzeniami oraz 23.13 wraz z rozszerzeniami.

Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić

w treści skierowania konieczność wykonania badania, w tym liczbę zdjęć.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

 

 

66 Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem 23.0304 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży

od 5. do ukończenia 18. roku życia w uzasadnionych medycznie przypadkach przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia, diagnostyce ognisk infekcji zębo- i niezębopochodnych.

Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia wraz z przygotowaniem opisu badania oraz wpisaniem opisu zdjęcia w dokumentację medyczną pacjenta. Świadczenie

jest udzielane 1 raz na 3 lata w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi z zakresu stomatologii.

Skierowanie wystawia lekarz dentysta posiadający specjalizację lub lekarz dentysta w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.

Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

 • w załączniku nr 5 do rozporządzenia w tabeli nr 1 dodaje się lp. 45 w brzmieniu:

 

45 Badanie lekarskie stomatologiczne

i kontrolne

po urazie zęba

23.0107 Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie zęba wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu

do dokumentacji medycznej.

 

 • 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł