Gabinet Dentystyczny – czy każdy może go mieć?

Avatar photo Stomatolog

Aktualizowano 21 listopada 2022

Gabinet Dentystyczny – czy każdy może go mieć?

Stomatologia to dział medycyny zajmujący się funkcjonowaniem, patologiami i leczeniem zębów, przyzębia, języka, błony śluzowej i innych tkanek jamy ustnej oraz ją otaczających a także stawu skroniowo-żuchwowego człowieka. Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej używano tytułu lekarz stomatolog, potem lekarz dentysta, jednakże dopuszcza się możliwość używania obydwu tytułów.

Często też w/w zabiegom towarzyszą inne procesy pozwalające uzupełniać ofertę gabinetu dentystycznego i kompleksowo wykonywać usługi leżące w obrębie w/w zagadnień. Dotyczą one m.in. niwelowania ubytków (protetyka) czy też budowania profilaktyki stomatologicznej (ortodoncja). Ich wykonywanie zazwyczaj zachodzi z udziałem lekarza dentysty lub na jego zlecenie.

Gabinet dentystyczny może założyć:
· stomatolog
· osoba nieposiadająca wykształcenia stomatologicznego .

Jednocześnie lekarze dentyści mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska albo w postaci spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej tworzącgrupową praktykę lekarską .

Jeśli gabinet stomatologiczny chce założyć osoba nieposiadająca wykształcenia stomatologicznego najpierw musi założyć niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ) i dopiero w ramach tego zakładu otworzyć gabinet stomatologiczny.

Wymagania wstępne

Warunki podjęcia i wykonywania działalności leczniczej w formie praktyki zawodowej przez lekarza dentystę zawarte są w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Wynika z nich, iż aby lekarz-dentysta mógł wykonywać działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską jest obowiązany spełniać następujące warunki:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:
a) zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,
b) ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
c) pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;
3) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych, a także świadczeń udzielanych w zakresie określonym w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
4) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej .

Dodać trzeba, że lekarz- dentysta zamierzający wykonywać zawód, któremu okręgowa rada lekarska przyznała prawo wykonywania zawodu, zostaje równocześnie wpisany na listę członków izby lekarskiej. W razie wykonywania zawodu na obszarze dwóch lub więcej okręgowych izb lekarskich, lekarz uzyskuje wpis na listę członków w wybranej przez siebie okręgowej izbie lekarskiej.

Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską (chirurgia szczękowa, stomatologia dziecięca) jest zobowiązany dodatkowo posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

Te same kryteria osobowe musi spełniać lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej.
Więcej na temat potwierdzania kwalifikacji zawodowych lekarzy dentystów i ich wpisywania na listę lekarzy na stronie elektronicznego punktu kontaktowego-e-PK

Natomiast podjęcie działalności leczniczej przez inny podmiot (NZOZ) wymaga spełnienia poniższych warunków:
1) posiadania pomieszczeń lub urządzeń, odpowiadających określonym wymaganiom ogólno przestrzennym, sanitarnym, instalacyjnym;
2) stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;
3) zapewnienia aby świadczenia zdrowotne były udzielanie wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne;
4) zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

hgfhfhgfgObowiązki w/w podmiotu leczniczego powinny być wykonywane przez kierownika tego podmiotu.

Działalność lecznicza jest także działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. W rezultacie lekarz dentysta, który zamierza otworzyć swój gabinet, zobowiązany jest nie tylko zarejestrować działalność gospodarczą ale uzyskać jeszcze wpis do odpowiedniego rejestru. Wniosek w tej sprawie składa organowi prowadzącemu rejestr (okręgowa izba lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza). Wniosek powinien zawierać następujące dane:
1) imię i nazwisko lekarza;
2) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;
3) formę działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
4) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w przypadku wykonywania praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania;
5) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
6) adres do korespondencji;
7) posiadane specjalizacje.
Lekarze zamierzający wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej jako grupową praktykę lekarską (spółka cywilna, jawna lub partnerska) w celu uzyskania wpisu do rejestru składają wniosek zawierający dodatkowo umowę spółki i listę wszystkich lekarzy wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem imion i nazwisk, ich miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania tej spółki.

W przypadku gdy w/w działalność zamierza prowadzić inny podmiot nie będący dentystą lub spółką lekarską powinien zarejestrować się jako podmiot leczniczy (niepubliczny zakład opieki zdrowotnej – NZOZ). Wniosek o wpis do rejestru takich podmiotów składa się do wojewody właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego. Do wniosku należy dołączyć:
1) imię i nazwisko, nazwę albo firmę;
2) adres siedziby albo miejsca zamieszkania;
3) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;
4) formę organizacyjno-prawną;
5) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
6) nazwę przedsiębiorstwa, oraz wykaz jego jednostek lub komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
7) numer REGON;
8) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
9) dane podmiotu tworzącego – w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.

Uwaga!!!! Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru.

Podstawowy numer PKD dla tej działalności gospodarczej

86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna. Podklasa ta obejmuje :
· praktyki dentystyczne o charakterze ogólnym lub specjalistycznym np. periodontologia, ortodoncja, operacje dentystyczne.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Prowadzenie gabinetu dentystycznego może odbywać się w formie indywidualnej praktyki lekarskiej zarejestrowanej jako jednoosobowa działalność gospodarcza CEIDG jak i praktyki grupowej założonej przez lekarzy dentystów, którzy dla tych celów zawiązali spółkę cywilną, jawną lub partnerską. Te ostatnie spółki (jawna i partnerska) wymagają rejestracji w KRS Z kolei osoba, która nie jest stomatologiem powinna zarejestrować działalność podmiotu leczniczego w dowolnej formie za wyjątkiem spółki partnerskiej i w zależności od charakteru tej działalności uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEDIG) lub Krajowego Rejestru Sądowego ( KRS).

0 0 votes
Ocena Artykułu
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Następny post

Próchnica znana wszystkim, ale czy wiem o niej wszystko?

+ - Aktualizowano 21 listopada 2022   Próchnica jest to proces demineralizacji zęba, który prowadzi do całościowego rozpadu jego. Odpowiedzialne za próchnicę są bakterie streptokoki. Są one zdolne do wytwarzania kwasów. Takie środowisko powoduje demineralizację szkliwa, co jest skutkiem pozbawienia zębów naturalnej ochrony i w ten sposób bakterie łatwiej docierają […]
Dobry stomatolog gabinet dentystyczny Stomatologia estetyczna ortodoncja implanty zębów protetyka endodoncja wykonywanie usług
0
Chętnie poznamy Twoje przemyślenia, napisz o komentarz.x