Dobry stomatolog gabinet dentystyczny Stomatologia estetyczna ortodoncja implanty zębów protetyka endodoncja wykonywanie usług

Gabinet Dentystyczny – czy każdy może go mieć?

Oglądano


Gabinet Dentystyczny – czy każdy może go mieć?

Stomatologia to dział medycyny zajmujący się funkcjonowaniem, patologiami i leczeniem zębów, przyzębia, języka, błony śluzowej i innych tkanek jamy ustnej oraz ją otaczających a także stawu skroniowo-żuchwowego człowieka. Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej używano tytułu lekarz stomatolog, potem lekarz dentysta, jednakże dopuszcza się możliwość używania obydwu tytułów.

Często też w/w zabiegom towarzyszą inne procesy pozwalające uzupełniać ofertę gabinetu dentystycznego i kompleksowo wykonywać usługi leżące w obrębie w/w zagadnień. Dotyczą one m.in. niwelowania ubytków (protetyka) czy też budowania profilaktyki stomatologicznej (ortodoncja). Ich wykonywanie zazwyczaj zachodzi z udziałem lekarza dentysty lub na jego zlecenie.

Gabinet dentystyczny może założyć:
· stomatolog
· osoba nieposiadająca wykształcenia stomatologicznego .

Jednocześnie lekarze dentyści mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska albo w postaci spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej tworzącgrupową praktykę lekarską .

Jeśli gabinet stomatologiczny chce założyć osoba nieposiadająca wykształcenia stomatologicznego najpierw musi założyć niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ) i dopiero w ramach tego zakładu otworzyć gabinet stomatologiczny.

Wymagania wstępne

Warunki podjęcia i wykonywania działalności leczniczej w formie praktyki zawodowej przez lekarza dentystę zawarte są w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Wynika z nich, iż aby lekarz-dentysta mógł wykonywać działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską jest obowiązany spełniać następujące warunki:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:
a) zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,
b) ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
c) pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;
3) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych, a także świadczeń udzielanych w zakresie określonym w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
4) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej .

Dodać trzeba, że lekarz- dentysta zamierzający wykonywać zawód, któremu okręgowa rada lekarska przyznała prawo wykonywania zawodu, zostaje równocześnie wpisany na listę członków izby lekarskiej. W razie wykonywania zawodu na obszarze dwóch lub więcej okręgowych izb lekarskich, lekarz uzyskuje wpis na listę członków w wybranej przez siebie okręgowej izbie lekarskiej.

Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską (chirurgia szczękowa, stomatologia dziecięca) jest zobowiązany dodatkowo posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

Te same kryteria osobowe musi spełniać lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej.
Więcej na temat potwierdzania kwalifikacji zawodowych lekarzy dentystów i ich wpisywania na listę lekarzy na stronie elektronicznego punktu kontaktowego-e-PK

Natomiast podjęcie działalności leczniczej przez inny podmiot (NZOZ) wymaga spełnienia poniższych warunków:
1) posiadania pomieszczeń lub urządzeń, odpowiadających określonym wymaganiom ogólno przestrzennym, sanitarnym, instalacyjnym;
2) stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;
3) zapewnienia aby świadczenia zdrowotne były udzielanie wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne;
4) zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

hgfhfhgfgObowiązki w/w podmiotu leczniczego powinny być wykonywane przez kierownika tego podmiotu.

Działalność lecznicza jest także działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. W rezultacie lekarz dentysta, który zamierza otworzyć swój gabinet, zobowiązany jest nie tylko zarejestrować działalność gospodarczą ale uzyskać jeszcze wpis do odpowiedniego rejestru. Wniosek w tej sprawie składa organowi prowadzącemu rejestr (okręgowa izba lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza). Wniosek powinien zawierać następujące dane:
1) imię i nazwisko lekarza;
2) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;
3) formę działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
4) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w przypadku wykonywania praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania;
5) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
6) adres do korespondencji;
7) posiadane specjalizacje.
Lekarze zamierzający wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej jako grupową praktykę lekarską (spółka cywilna, jawna lub partnerska) w celu uzyskania wpisu do rejestru składają wniosek zawierający dodatkowo umowę spółki i listę wszystkich lekarzy wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem imion i nazwisk, ich miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania tej spółki.

W przypadku gdy w/w działalność zamierza prowadzić inny podmiot nie będący dentystą lub spółką lekarską powinien zarejestrować się jako podmiot leczniczy (niepubliczny zakład opieki zdrowotnej – NZOZ). Wniosek o wpis do rejestru takich podmiotów składa się do wojewody właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego. Do wniosku należy dołączyć:
1) imię i nazwisko, nazwę albo firmę;
2) adres siedziby albo miejsca zamieszkania;
3) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;
4) formę organizacyjno-prawną;
5) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
6) nazwę przedsiębiorstwa, oraz wykaz jego jednostek lub komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
7) numer REGON;
8) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
9) dane podmiotu tworzącego – w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.

Uwaga!!!! Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru.

Podstawowy numer PKD dla tej działalności gospodarczej

86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna. Podklasa ta obejmuje :
· praktyki dentystyczne o charakterze ogólnym lub specjalistycznym np. periodontologia, ortodoncja, operacje dentystyczne.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Prowadzenie gabinetu dentystycznego może odbywać się w formie indywidualnej praktyki lekarskiej zarejestrowanej jako jednoosobowa działalność gospodarcza CEIDG jak i praktyki grupowej założonej przez lekarzy dentystów, którzy dla tych celów zawiązali spółkę cywilną, jawną lub partnerską. Te ostatnie spółki (jawna i partnerska) wymagają rejestracji w KRS Z kolei osoba, która nie jest stomatologiem powinna zarejestrować działalność podmiotu leczniczego w dowolnej formie za wyjątkiem spółki partnerskiej i w zależności od charakteru tej działalności uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEDIG) lub Krajowego Rejestru Sądowego ( KRS).

Gabinet Dentystyczny – czy każdy może go mieć?
5 (100%) 2 głosy

Poprzednia Strona
Następna Strona

Napisz swoją Opinię (Pisząc Opinie lub Komentarz akceptujesz Regulamin najlepszydentysta.pl)

5 + 14 =