Programy Specjalizacji dla Lekarzy Dentystów cz. II Staże

Avatar photo Stomatolog

Aktualizowano 21 listopada 2022

B — Staże kierunkowe


Lekarz dentysta jest zobowiązany do odbycia niżej wymienionych staży.

 

 1. Staż podstawowy w zakresie chirurgii stomatologicznej

Zakres wiedzy teoretycznej:

W czasie stażu lekarz dentysta powinien opanować wiedzę z chirurgii stomatologicznej zawartą w polecanych podręcznikach.

Zakres umiejętności praktycznych:

 • usuwanie zębów;
 • operacyjne usuwanie zębów;
 • wykonywanie plastyki w obrębie wyrostka zębodołowego;
 • wykonywanie zabiegów chirurgicznych w leczeniu zapaleń ozębnej;
 • nacinanie ropni zębopochodnych (zewnątrz- i wewnątrzustnie);
 • wyłuszczenie torbieli zębopochodnych;
 • zamykanie połączeń ustno-zatokowych;
 • ortopedyczne zaopatrzenie złamań kości szczęk;
 • usuwanie niezłośliwych guzów jamy ustnej;
 • leczenie karnicy przewodowej gruczołów ślinowych;
 • nastawianie zwichnięcia żuchwy;
 • leczenie powikłań podczas zabiegu chirurgicznego i po zabiegu chirurgicznym.

Liczba zabiegów, które lekarz dentysta ma obowiązek wykonać samodzielnie albo z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji w trakcie stażu w zakresie chirurgii stomatologicznej:

 

Lp.


Rodzaj zabiegu

 

L. zabiegów

1

usunięcie zęba mlecznego

20

2

usunięcie zęba stałego jednokorzeniowego

100

3

usunięcie zęba stałego wielokorzeniowego

100

4

chirurgiczne usunięcie zęba

50

5

chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego

50

6

odsłonięcie zęba zatrzymanego

 

7

resekcja wierzchołka korzenia zęba

20

8

plastyka wyrostka zębodołowego

10

9

radektomia, hemisekcja

5

10

reimplantacja pourazowa

3

11

nacięcie wewnątrzustne ropni zębopochodnych

50

12

nacięcie zewnątrzustne ropni zębopochodnych

5

 

13

wyłuszczenie torbieli zębopochodnej kości szczęk

20

 

 

20

14

pobranie  materiału  ze  zmian patologicznych jamy      ustnej do badania histopatologicznego (wycinek próbny)

15

plastyka połączenia ustno-zatokowego

10

16

zachowawczo-ortopedyczne zaopatrzenie urazów zębów

10

17

zachowawczo-ortopedyczne zaopatrzenie złamań kości szczęk

10

18

usuniecie kamienia z przewodu ślinianki podżuchwowej

2

19

usunięcie torbieli małych gruczołów ślinowych

5

20

usunięcie zmian wzrostowych

 

21

repozycja zwichnięcia żuchwy

1

22

usunięcie nowotworów niezłośliwych tkanek miękkich i kości

10

23

implantacja z użyciem dowolnego systemu implantologicznego

3

2

24

podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą

25

podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą

2

26

augmentacja defektu kości wyrostka zębodołowego szczęki lub części zębodołowej żuchwy z zastosowanie biomateriału i błony zaporowej

2

 

Łącznie

520

 

Forma zaliczenia stażu (u kierownika specjalizacji):

 • kolokwia z zakresu poszczególnych działów chirurgii stomatologicznej oraz złożenie kolokwium końcowego;
 • zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych — potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza dentystę zabiegów objętych programem stażu (zabieg chirurgiczny wybrany przez kierownika specjalizacji).

Czas trwania stażu: 119 tygodni (595 dni roboczych).

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii stomatologicznej.

 1. Staż kierunkowy w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej

Zakres wiedzy teoretycznej:

 • sposoby i techniki operacji wykonywanych w oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej, przede wszystkim w operacyjnym leczeniu złamań kości części twarzowej czaszki, resekcji szczęki i żuchwy w przypadku leczenia nowotworów złośliwych, rekonstrukcji pooperacyjnych i nabytych ubytków tkanek (przeszczepy kości i tkanek miękkich — plastyki płatowe);
 • metody chirurgicznego leczenia wad zgryzu;
 • zasady leczenia ostrych i przewlekłych procesów zapalnych głowy i szyi oraz powikłań ogólnoustrojowych towarzyszących stanom zapalnym tego regionu.

Zakres umiejętności praktycznych

W czasie stażu lekarz dentysta ma obowiązek uczestniczyć (asystować jako pierwsza lub druga asysta) w wykonywaniu niżej wymienionych zabiegów:

 • osteosynteza stabilna w złamaniach żuchwy;
 • zachowawcze i chirurgiczne leczenie złamań wyrostka kłykciowego;
 • chirurgiczne leczenie złamań szczęk;
 • chirurgiczne leczenie złamań jarzmowo-szczękowo-oczodołowych;
 • rekonstrukcja oczodołu z użyciem przeszczepów lub wszczepów;
 • chirurgiczne leczenie raka wargi dolnej z rekonstrukcją;
 • resekcja szczęki;
 • resekcja żuchwy;
 • limfadenektornia nadgnykowa;
 • usunięcie układu chłonnego szyi;
 • chirurgiczne leczenie morfologicznych wad szczękowo-twarzowo-zgryzowych (np. progenia, mikrogenia, laterogcnia);
 •  zabiegi rekonstrukcyjne zniekształceń porozszczepowych;
 • zabiegi rekonstrukcyjne rozległych ubytków tkanek miękkich i koki twarzy Z użyciem piatów i przeszczepów;
 • chirurgiczne leczenie torbieli, przetok i wad rozwojowych szyi;
 • chirurgiczne leczenie chorób zatok szczękowych;
 • chirurgiczne leczenie procesów zapalnych rejonu głowy i szyi;
 • chirurgiczne leczenie chorób gruczołów ślinowych (torbiele, nowotwory, kamice).

Forma zaliczenia stażu (u kierownika stażu):

 • złożenie kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu;
 • zaliczenie sprawdzianu umiejętności praktycznych — potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza dentystę zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu.

Czas trwania stażu: 20 tygodni (100 dni roboczych); staż ma mieć. przebieg ciągły, ewentualnie odbywać się w etapach, jednak nie krótszych niż po 8 tygodni każdy.

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej lub ww. stażu.

 1. Staż kierunkowy w zakresie ortodoncji

Zakres wiedzy teoretycznej:

 • diagnostyka i leczenie wad zgryzu;
 • zasady leczenia ortodontycznego zaburzeń twarzowo-szczękowo-zgryzowych z opracowaniem planu leczenia uwzględniającego leczenie ortodontyczne i chirurgiczne.

Zakres umiejętności praktycznych

W czasie stażu lekarz dentysta ma obowiązek uczestniczyć (asystować) w wykonywaniu niżej wymienionych procedur stomatologicznych:

 • pomiary cefalometryczne w celu ustalenia rozpoznania wady zgryzu i metod ich leczenia;
 • pobieranie wycisków i przygotowanie aparatu ortodontycznego.

Forma zaliczenia stażu (u kierownika stażu):

 • złożenie kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu;
 • zaliczenie sprawdzianu umiejętności praktycznych potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza dentystę zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu.

Czas trwania stażu: 2 tygodnie (10 dni roboczych).

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ortodoncji lub ww. stażu.

 1. Staż kierunkowy w zakresie periodontologii Zakres wiedzy teoretycznej:
 • diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej;
 • diagnostyka i leczenie chorób przyzębia;
 • zasady oraz metody unieruchamiania zębów w periodontopatiach;
 • zasady kwalifikacji do leczenia chorób przyzębia;
 • zasady sterowanej regeneracji tkanek w leczeniu chorób przyzębia, przeszczepy błony śluzowej.

Umiejętności praktyczne

W czasie stażu lekarz dentysta ma obowiązek uczestniczyć (asystować) w wykonywaniu niżej wymienionych zabiegów:

 • badanie w przypadku chorób błony śluzowej jamy ustnej (pobieranie materiału do badania bakteriologicznego, mykologicznego, wirusologicznego, cytologicznego histopatologicznego);
 • zabiegi wykonywane w leczeniu periodontopatii;
 • unieruchamianie rozchwianych zębów;
 • sterowana regeneracja tkanek.

Forma zaliczenia stażu (u kierownika stażu):

 • złożenie kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu;
 • zaliczenie sprawdzianu umiejętności praktycznych — potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza dentystę zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu.

Czas trwania stażu: 2 tygodnie (10 dni roboczych).

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie periodontologii lub ww. stażu.

 1. Staż kierunkowy w zakresie protetyki stomatologicznej

Zakres wiedzy teoretycznej:

 • diagnostyka i leczenie dysfunkcji układu stomatognatycznego;
 • podstawy planowania leczenia protetycznego;
 • protezy poresekcyjne, obturatory i epitety twarzy.

Zakres umiejętności praktycznych

W czasie stażu lekarz dentysta ma obowiązek uczestniczyć (asystować) w stosowaniu niżej wymienionych procedur stomatologicznych:

 • pobieranie wycisków w trudnych pourazowych i pooperacyjnych przypadkach klinicznych;
 • planowanie, wykonanie i zastosowanie protez, obturatorów po resekcji szczęki i żuchwy;
 • planowanie i wykonywanie epitez twarzy;
 • leczenie protetyczne artropatii stawów skroniowo-żuchwowych i innych dysfunkcji narządu żucia.

Forma zaliczenia stażu (u kierownika stażu):

 • złożenie kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu;
 • zaliczenie sprawdzianu umiejętności praktycznych — potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza dentystę zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu.

Czas trwania stażu: 2 tygodnie (10 dni roboczych).

 

 1. Staż kierunkowy w zakresie stomatologii dziecięcej

Zakres wiedzy teoretycznej:

 • możliwość zastosowania premedykacji psychologicznej i farmakologicznej u dzieci przed zabiegami stomatologicznymi;
 • opanowanie wiedzy z zakresu farmakologii leków stosowanych w profilaktyce przeciwpróchnicowej, wskazania i przeciwwskazania.

Zakres umiejętności praktycznych

W czasie stażu lekarz dentysta ma obowiązek uczestniczyć (asystować) w wykonywaniu niżej wymienionych zabiegów stomatologicznych:

 • praktyczne stosowanie nowoczesnych metod profilaktyki próchnicy;
 • zabiegi zaopatrywania pourazowych zmian w zębach mlecznych i stałych.

Forma zaliczenia stażu (u kierownika stażu):

 • złożenie kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu;
 • zaliczenie sprawdzianu umiejętności praktycznych — potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza dentystę zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu.

Czas trwania stażu: 2 tygodnie (10 dni roboczych).

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub ww. stażu.

 1. Staż kierunkowy w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją

Zakres wiedzy teoretycznej:

Lekarz dentysta powinien opanować wiedzę pozwalającą na nowoczesne leczenie ubytków próchnicowych oraz zapoznać się z nowoczesnymi sposobami leczenia edodontycznego zębów jedno- i wielokorzeniowych.

Zakres umiejętności praktycznych

W czasie stażu lekarz dentysta ma obowiązek wykonywać samodzielnie lub z asystą lub pod nadzorem kierownika stażu niżej wymienione zabiegi stomatologiczne:

 • przyjmowanie pacjentów i samodzielne leczenie ubytków próchnicowych;
 • kwalifikacja i wypełnianie kanałów korzeniowych;
 • zaopatrywanie obrażeń pourazowych zębów.

Forma zaliczenia stażu (u kierownika stażu):

 • złożenie kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu;
 • zaliczenie sprawdzianu umiejętności praktycznych — potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza dentystę zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu.

Czas trwania stażu: 2 tygodnie (10 dni roboczych).

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją lub ww. stażu.

 1. Staż kierunkowy w zakresie radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej

Zakres wiedzy teoretycznej:

— zastosowanie radiologii i techniki obrazowej w diagnostyce patologii części twarzowej czaszki.

 

Zakres umiejętności praktycznych

W czasie stażu lekarz dentysta ma obowiązek:

 • wykonywać samodzielnie lub pod nadzorem kierownika stażu zdjęcia wewnątrzustne;
 • uczestniczyć (asystować) w procesie diagnostycznym z wykorzystaniem nowoczesnych metod techniki obrazowej;
 • interpretacji wyników badań.

Forma zaliczenia stażu (u kierownika stażu):

 • złożenie kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu;
 • zaliczenie sprawdzianu umiejętności praktycznych — potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza dentystę zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu.

Czas trwania stażu: 2 tygodnie (10 dni roboczych).

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia ww. stażu.

 1. Staż kierunkowy w zakresie medycyny ratunkowej i anestezjologii

Zakres wiedzy teoretycznej:

 • metody leczenia pacjentów w oddziałach intensywnej terapii;
 • leki stosowane w anestezjologii i intensywnej terapii.

Zakres umiejętności praktycznych

W czasie stażu lekarz dentysta ma obowiązek uczestniczyć (asystować) w wykonywaniu niżej wymienionych procedur:

1) zabiegi w nagłym zatrzymaniu krążenia; resuscytacja;

2) wykonywanie intubacji ustno-tchawiczej;

 • postępowanie we wstrząsie;
 • sprawowanie opieki pooperacyjnej.

Forma zaliczenia stażu (u kierownika stażu):

 • złożenie kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu;
 • zaliczenie sprawdzianu umiejętności praktycznych — potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza dentystę zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu.

Czas trwania stażu: 2 tygodnie (10 dni roboczych).

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia ww. stażu.

 1. Staż kierunkowy w zakresie otorynolaryngologii

Zakres wiedzy teoretycznej:

 • przyczyny i rodzaje chorób zatok szczękowych, zasady rozpoznawania i leczenia;
 • kliniczne objawy chorób górnych dróg, oddechowych i ich przyczyny;
 • krwawienia z nosa — przyczyny i leczenie;
 • choroby węzłów chłonnych — metody ich różnicowania i rozpoznawania;
 • choroby gruczołów ślinowych.

Zakres umiejętności praktycznych

W czasie stażu lekarz dentysta powinien uczestniczyć (asystować) w wykonywaniu niżej wymienionych zabiegów:

1) tracheotomia;

2) tamowanie krwotoków z nosa, wykonywanie tamponady przedniej i tylnej;

3) postępowanie w ostrej niedrożności górnych dróg oddechowych;

 • punkcja i. operacja zatok szczękowych;
 • rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie ropni okołomigdałkowych, przygardłowych.

Forma zaliczenia stażu (u kierownika stażu):

 • złożenie kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu;
 • zaliczenie sprawdzianu umiejętności :praktycznych — potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza dentystę zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu.

Czas trwania stażu: 4 tygodnie (20 dni roboczych).

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie otorynolaryngologii lub ww. stażu.

 1. Staż kierunkowy w zakresie okulistyki

Zakres wiedzy teoretycznej:

 • wpływ chorób zębopochodnych na narząd wzroku, metody rozpoznawania i leczenia (ogniska zakażenia w jamie ustnej i ich wpływ na choroby gałki ocznej);
 • pourazowe uszkodzenia układu wzrokowego w urazach części twarzowej czaszki.

Umiejętności praktyczne

W czasie stażu lekarz dentysta powinien uczestniczyć (asystować) w wykonywaniu niżej wymienionych zabiegów i stosowaniu procedur:

 • zaopatrzenie pourazowego uszkodzenia gałki ocznej, powiek, dróg łzowych;
 • badanie ostrości wzroku, pola widzenia, obuocznego widzenia i ich ocenie;
 • ćwiczenia ortoptyczne;
 • usuwanie ciał obcych z worka spojówkowego.

Forma zaliczenia stażu (u kierownika stażu):

–  złożenie kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu;

–  zaliczenie sprawdzianu umiejętności praktycznych — potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza dentystę zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu.

Czas trwania stażu: 2 tygodnie (10 dni roboczych).

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie okulistyki lub ww. stażu.

 1. Staż kierunkowy w zakresie onkologii klinicznej

Zakres wiedzy teoretycznej:

 • podstawy i metody rozpoznawania wczesnych postaci nowotworów;
 • współczesne metody leczenia nowotworów złośliwych jamy ustnej i części twarzowej czaszki;
 • zasady wyboru metody leczenia i kwalifikowania chorych do radio- i chemioterapii;
 • ocena stopnia zaawansowania klinicznego TNM i stopnia złośliwości nowotworu;
 • nowotwory złośliwe skóry twarzy.

Zakres umiejętności praktycznych

W czasie stażu lekarz dentysta powinien uczestniczyć (asystować) w wykonywaniu niżej wymienionych zabiegów i badań klinicznych:

 • uczestniczenie w procesie rozpoznawania nowotworów;
 • pobieranie wycinków do badania histopatologicznego;
 • uczestniczenie w planowaniu leczenia onkologicznego;

– uczestniczenie w badaniach kontrolnych pacjentów po operacjach onkologicznych

Forma zaliczenia stażu (u kierownika stażu):

 • złożenie kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu;
 • zaliczenie sprawdzianu umiejętności praktycznych — potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza dentystę zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu.

Czas trwania stażu: 4 tygodnie (20 dni roboczych).

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie onkologii klinicznej lub ww. stażu.

 1. Staż kierunkowy w chirurgii urazowej Zakres wiedzy teoretycznej:

Rozpoznawanie i leczenie chirurgiczne złamań kości sklepienia oraz podstawy czaszki. Rozpoznawanie i leczenie chirurgiczne krwiaków wewnątrzczaszkowych (nadtwardówkowych, podtwardówkowych, śródmózgowych), wykonywanie trepanacji czaszki. Ostry brzuch: rozpoznawanie, różnicowanie, leczenie. Rozpoznawanie, różnicowanie, leczenie krwotoku z przewodu pokarmowego.

Umiejętności praktyczne:

W czasie stażu lekarz dentysta ma obowiązek uczestniczyć (asystować) w wykonywaniu niżej wymienionych zabiegów i stosowaniu procedur:

 • badanie chorych z urazami czaszki, klatki piersiowej i brzucha.
 • zabiegi usuwania krwiaków wewnątrzczaszkowych,
 • operacje z przyczyn nagłych w obrębie jamy brzusznej,
 • postępowanie w złamaniach żeber; nakłucie opłucnej, drenaż w urazach klatki piersiowej,
 • zakładanie unieruchomienia w złamaniach kończyn (opatrunek gipsowy)

Forma zaliczenia stażu kierunkowego (u kierownika stażu):

 • złożenie kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu;
 • zaliczenie sprawdzianu umiejętności praktycznych — potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza dentystę zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu.

Czas trwania stażu: 2 tygodnie (10dni roboczych).

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii ogólnej lub ww. stażu.

 1. Staż kierunkowy w chirurgii plastycznej Zakres wiedzy teoretycznej:

Możliwości zabiegów odtwórczych w obrębie twarzy po rozległych operacjach onkologicznych, oparzeniach oraz w leczeniu wad czaszkowo-twarzowych.

Umiejętności praktyczne:

W czasie stażu lekarz dentysta ma obowiązek uczestniczyć (asystować) w wykonywaniu niżej wymienionych zabiegów:

–  zabiegi plastyczne w zakresie części twarzowej czaszki i szyi.

Forma zaliczenia stażu kierunkowego (u kierownika stażu):

 • złożenie kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu;
 • zaliczenie sprawdzianu umiejętności praktycznych — potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza dentystę zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu.

Czas trwania stażu: 2 tygodnie (10 dni roboczych).

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii plastycznej lub ww. stażu.

D — Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz dentysta pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym.

W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielnie, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu.

Lekarz pełni dyżury w oddziale, w którym odbywa staż.

E — Samokształcenie

Lekarz dentysta zobowiązany jest do ciągłego i aktywnego samokształcenia w celu pogłębiania swojej wiedzy, śledzenia postępów w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, a w szczególności korzystania z polecanych pozycji piśmiennictwa, uczestniczenia w posiedzeniach edukacyjnych towarzystw naukowych, napisania publikacji i udziału w innych formach samokształcenia wskazanych przez kierownika specjalizacji.

 1. Studiowanie piśmiennictwa

Lekarz dentysta powinien korzystać z aktualnych podręczników i z czasopism naukowych z zakresu chirurgii stomatologicznej, a także z innych źródeł wiedzy wskazanych przez kierownika specjalizacji.

 1. Udział w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych

Lekarz dentysta powinien aktywnie uczestniczyć w:

 • sesjach naukowo-szkoleniowych towarzystwa naukowego;
 • w krajowych zjazdach i kongresach chirurgii stomatologicznej, szczękowo-twarzowej i implantologii;

Zaleca się również, aby lekarz dentysta uczestniczył w krajowych kongresach dotyczących specjalności pokrewnych.

 1. Przygotowanie publikacji

Lekarz dentysta zobowiązany jest do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz dentysta jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej — na temat objęty programem specjalizacji.

OCENA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH

 1. Sprawdziany i kolokwia z wiedzy teoretycznej Lekarz dentysta jest zobowiązany do:

1) zaliczenia sprawdzianu lub kolokwium na zakończenie kursu specjalizacyjnego z zakresu wiedzy objętej programem kursu — u kierownika kursu;

2) złożenia kolokwium na zakończenie każdego stażu z zakresu wiedzy objętej programem stażu — u kierownika stażu/specjalizacji;

 1. Kolokwia cząstkowe

Lekarz dentysta zalicza u kierownika specjalizacji niżej wymienione kolokwia oraz kolokwium końcowe:

1)          znieczulenia — leki znieczulenia miejscowego, powikłania po znieczuleniu;

2)         urazy zębów, kości szczęk i żuchwy;

3)         torbiel; nowotwory i guzy nowotworopodobne kości szczękowych;

4) choroby i zespoły bólowe nerwów czaszkowych ze szczególnym uwzględnieniem trójdzielnego i twarzowego (neuralgia n. V i porażenie n. VII);

5)         ogólnoustrojowe powikłania stanów zapalnych jamy ustnej i szczęk;

6)         kolokwium końcowe.

 1. Bieżąca ocena oraz sprawdziany umiejętności praktycznych

Bieżącej oceny nabywanych przez lekarza dentystę umiejętności praktycznych dokonuje kierownik specjalizacji lub kierownik stażu, w czasie poszczególnych staży. Lekarz dentysta jest zobowiązany do zaliczenia po każdym stażu sprawdzianu umiejętności praktycznych, tj. wykonanych przez lekarza dentystę samodzielnie lub jako pierwsza asysta zabiegów i procedur medycznych objętych programem stażu, co zostaje odnotowane w karcie szkolenia specjalizacyjnego w formie potwierdzenia zaliczenia stażu.

 1. Ocena przygotowanych publikacji

Kierownik specjalizacji ocenia przygotowane przez lekarza opracowania teoretyczne objęte programem specjalizacji: pracę naukową lub poglądową.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

Czas trwania szkolenia specjalizacyjnego w zakresie chirurgii stomatologicznej dla lekarzy dentystów nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny wynosi 4 lata.

 

Lp.

Przebieg szkolenia

Czas trwania

liczba tygodni

liczba dni
roboczych

1

Staż  podstawowy   w   zakresie   chirurgii stomatologicznej

119

595

2

Staż kierunkowy w zakresie chirurgii szczękowo­twarzowej

20

100

3

Staż kierunkowy w zakresie ortodoncji

2

10

4

Staż kierunkowy w zakresie periodontologii

2

10

5

Staż kierunkowy w  zakresie protetyki stomatologicznej

2

10

6

Staż kierunkowy w zakresie stomatologii dziecięcej

2

10

7

Staż kierunkowy w  zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją

2

10

8

Staż  kierunkowy  w zakresie   radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej

.9

10

 

 

9

Staż kierunkowy w zakresie medycyny ratunkowej i anestezjologii

2

10

10

Staż kierunkowy w zakresie otorynolaryngologii

4

20

11

Staż kierunkowy w zakresie okulistyki

2

10

12

Staż kierunkowy w zakresie onkologii klinicznej

4

20

13

Staż kierunkowy w chirurgii urazowej

2

10

14

Staż kierunkowy w chirurgii plastycznej

2

10

15

Kursy specjalizacyjne

10 tyg. i 3 dni

53

16

Urlopy wypoczynkowe

20 tyg. i 4 dni

104

17

Dni ustawowo wolne od pracy

10 tyg. i 2 dni

52

18

Samokształcenie

1 dzień

1

 

Łącznie

209 tyg.

1045

 

PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii stomatologicznej kończy się Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym, złożonym z egzaminu testowego i egzaminu ustnego:

 • a) egzamin testowy stanowi zbiór pytań testowych z zakresu wymaganej wiedzy określonej w programie specjalizacji;
 • b) egzamin ustny zawiera pytania ustne problemowe, dotyczące wymaganej wiedzy określonej w programie specjalizacji.

 

0 0 votes
Ocena Artykułu
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Następny post

Standardy akredytacyjne podmiotów szkolących Lekarzy Dentystów

+ - Aktualizowano 21 listopada 2022 STANDARDY AKREDYTACYJNE PODMIOTÓW SZKOLĄCYCH — warunki, jakie musi spełnić jednostka w celu zapewnienia realizacji programu specjalizacji w dziedzinie chirurgii stomatologicznej Podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne jest zobowiązany spełnić poniższe standardy akredytacyjne: W zakresie prowadzenia działalności odpowiadającej profilowi szkolenia specjalizacyjnego: posiadanie w swojej strukturze organizacyjnej oddziału […]
Dobry stomatolog gabinet dentystyczny Stomatologia estetyczna ortodoncja implanty zębów protetyka endodoncja wykonywanie usług
0
Chętnie poznamy Twoje przemyślenia, napisz o komentarz.x